Κατηγορία Μάρτιος, 2021

Υπουργική Απόφαση μέτρων που ισχύουν από 4 μέχρι 16 Μαρτίου 2021

0

Εκδόθηκε σήμερα το πρωί η Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/4-
3-2021
που ορίζει τα νέα μέτρα για την περίοδο από την Πέμπτη, 4
Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη, 16 Μαρτίου, περιλαμβάνοντας και την
Καθαρή Δευτέρα.
Με την απόφαση καθορίζεται νέο, ειδικά προσαρμοσμένο ωράριο και για
τα δύο νέα επιδημιολογικά επίπεδα, αυξημένου και πολύ αυξημένου
κινδύνου, ως εξής:
Περιοχές αυξημένου κινδύνου (κόκκινες)
Για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με click inside (ένδυσης,
υπόδησης, βιβλιοχαρτοπωλεία) ή click away (όλες οι υπόλοιπες),
καθιερώνεται νέο προαιρετικό και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
για όλες τις κόκκινες περιοχές, από τις 07.00 έως τις 20.30, χωρίς
εξαιρέσεις.
Το ίδιο ωράριο (07.00 έως 20.30) ισχύει και για τα καταστήματα
τροφίμων.

Αναλυτικά για το λιανεμπόριο:

• Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή εκτός καταστήματος (click away).

• Εξαιρετικώς στις περιοχές του επιπέδου αυτού, οι επιχειρήσεις πώλησης υποδημάτων, ενδυμάτων, και βιβλιοχαρτοπωλείων επιτρέπεται να λειτουργούν και με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος (click inside).

• Ειδικότερα:

α) Καταχώρηση της παραγγελίας του ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή του ραντεβού είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: αα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, αβ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

β) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο.

γ) Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.

ε) Ειδικώς στην περίπτωση της παραλαβής εντός καταστήματος: Υποχρέωση επιχειρήσεων για ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Οι επιχειρήσεις με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ πώλησης υποδημάτων, ενδυμάτων και βιβλιοχαρτοπωλείων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται να λειτουργούν με τη διαδικασία καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος.

• Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 20:30, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο (μη επιτρεπόμενης της λειτουργίας κατά την ημέρα Κυριακή).


Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης ξεκινάει από σήμερα, με την εξαίρεση
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
την οποία η ισχύς της αρχίζει από το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 και ώρα
6:00.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Τροποποίηση Απόφασης

0

🆘️ Τροποποιήθηκε, αναφορικά με το ωράριο των καταστημάτων, η απόφαση για τα μέτρα που θα ισχύσουν από 4 έως 16 Μαρτίου. Ως εκ τούτου, τα καταστήματα κλείνουν στις 20:30 και το ωράριο που προτείνεται παραμένει ως έχει.

Παρακαλούμε αγνοήστε τις πληροφορίες της σελίδας του υπουργείου https://covid19.gov.gr/covid-map#highLbl καθώς δεν έχει ενημερωθεί.

Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021

0
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 25234/28.2.2021 ανακοινώνεται επίσημα η παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021.

Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.11951/24.02.2021
 1. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.


Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.