ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ι. Εισαγωγικά

O Εμπορικός Σύλλογος Βόλου & Ν. Ιωνίας {εφεξής «ΕΣΒ»}που εδρεύει στο Βόλο, επί της οδού Σκενδεράνη, αρ, 4, τηλ. : 24210-25479 διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμός») με έπαθλο εξήντα (60) δωροεπιταγές των τριάντα ευρώ (30,00€).

O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου Βόλου και τις Δημοτικές Ενότητες Βόλου & Ν. Ιωνίας. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων {εφεξής οι «Όροι»}, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Βόλου Μαρία Συρίβελη, Χατζηαργύρη, αρ. 48, τηλ. 24210-76686 είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος, επικαλούμενος  έννομο συμφέρον, δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Οι όροι του διαγωνισμού είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα του ΕΣΒ www.esv.gr

Ο ΕΣΒ διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, ολικώς ή μερικώς, τους παρόντες Όρους.  Τυχόν τροποποίηση θα ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα {site} του ΕΣΒ καθώς και στη σελίδα του ΕΣΒ στον ιστότοπο-μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Επιπλέον κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο στην οποία έχουν κατατεθεί οι Όροι. Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό με μόνη τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό παρέχει στον ΕΣΒ τη συγκατάθεση και την άδειά του σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, ως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και μόνο. Επιπρόσθετα, ο κάθε συμμετέχων δίδει ρητά και ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή του προς τον ΕΣΒ να επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτός συγκεντρώνει στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Ο ΕΣΒ αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την ανακήρυξη των Νικητών και την παράδοση των Δώρων θα πάψει οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμού συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Περιγραφή Διαγωνισμού

Ο ΕΣΒ θα διεξάγει Διαγωνισμό κατά τη χρονική περίοδο από 19.04.2021 και ώρα έναρξης 09.00 έως και την 01.05.2021 και ώρα λήξης και ώρα 23:59:59.

Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν εβδομήντα δύο (72) συμβεβλημένα καταστήματα {εφεξής Καταστήματα} από τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Βόλου, Δημοτικές Ενότητες Βόλου & Ν. Ιωνίας. Τα καταστήματα, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Ο κάθε συμμετέχων με αγορά οποιουδήποτε προϊόντος και ανεξαρτήτου ποσού ανά απόδειξη από τα Καταστήματα μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Κάθε απόδειξη αποτελεί και μία {1} συμμετοχή στην κλήρωση.

Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό πρέπει να καταχωρήσει σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα {site} του ΕΣΒ : α} την επωνυμία του καταστήματος β} τον αριθμό απόδειξης γ} το ονοματεπώνυμό του και δ} τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ή σε περίπτωση έλλειψης κινητού τηλεφώνου τον αριθμό του σταθερού του τηλεφώνου.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Κλήρωση

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη του Διαγωνισμού. Ως ημερομηνία του Διαγωνισμού ορίζεται η 11.05.2021 και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία του ΕΣΒ παρουσία της ως άνω Συμβολαιογράφου και Δικηγόρου.

Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι καταχώρησαν επιτυχώς τα απαιτούμενα στοιχεία στην ως άνω ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα {site} του ΕΣΒ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού αλγορίθμου.

Στην κλήρωση θα ανακηρυχτούν εξήντα (60) Νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες κατά αύξουσα σειρά.

Το ίδιο πρόσωπο, εφόσον έχει πάνω από μία {1} συμμετοχή μπορεί να κερδίσει τόσα Δώρα όσα τυχόν κληρωθεί χωρίς δηλαδή ποσοτικό περιορισμό.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από Σάββατο 19.04.2021 και ώρα 09:00:00 (έναρξη) έως και την Δευτέρα 01.05.2021 και ώρα 23:59:59 (λήξη), εφεξής η «Διάρκεια», με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων όσον αφορά τη δυνατότητα τροποποίησης της διάρκειας του Διαγωνισμού από τον ΕΣΒ.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε καταναλωτής ο οποίος θα πραγματοποιήσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού οποιαδήποτε αγορά από τα {συμβεβλημένα} Καταστήματα και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας του ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, ως ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό που διοργανώνει ο ΕΣΒ απαιτείται προηγουμένως η αγορά έστω και ενός προϊόντος οποιασδήποτε αξίας ως ανωτέρω ορίζεται.

 1. Εξαιρέσεις – Αποκλεισμός της δυνατότητας συμμετοχής

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό:

 • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι Α’ Βαθμού αυτών
 • Όσοι δεν προβούν στην αγορά προϊόντος
 • Οι εργαζόμενοι στον ΕΣΒ.
 • Όσοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
 • Όσοι δηλώσουν ψευδή ή αναληθή στοιχεία
 • Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

Ειδικά επισημαίνεται ότι ΕΣΒ διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε χρονικό στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει συμμετέχων εφόσον α) προκύψουν ενδείξεις και κατά την απόλυτη κρίση του ΕΣΒ ότι έχουν χρησιμοποιηθεί αθέμιτα μέσα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, β) έχει παραβεί κάποιον από τους Όρους και γ) έχει παραβεί διάταξη Νόμου.

 1. Συμμετοχές

Κάθε μία απόδειξη αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή. Η κάθε συμμετοχή θα καταχωρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που θα λειτουργεί καθόλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα {site} του ΕΣΒ, με σκοπό τη καταγραφή και τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί.

 1. Δώρα Διαγωνισμού

Τα δώρα του Διαγωνισμού αντιστοιχούν σε εξήντα (60) δωροεπιταγές των τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη {εφεξής Δώρο}.

Το Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί  σε οποιοδήποτε από τα συμβεβλημένα καταστήματα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος με ελεύθερη επιλογή του νικητή.

Η εξαργύρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2019 που ορίζεται ρητά ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος του Δώρου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας το Δώρο παύει να ισχύει.

Το Δώρο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί ούτε να ζητηθεί η αξία του σε χρήμα. Ρητά απαγορεύεται η μεταπώληση του Δώρου  έναντι οποιουδήποτε τιμήματος ή η ανταλλαγή του με οποιοδήποτε αντίτιμο, χρηματικό ή υλικό .

 1. Ενημέρωση Νικητών

Το Δώρο θα απονεμηθεί στους νικητές μετά την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11.05.2021 και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία του ΕΣΒ.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν και προσωπικά μέσω αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος {sms} στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει άλλως τηλεφωνικά στον σταθερό αριθμό τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει. Επίσης οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα {site} του ΕΣΒ και στην σελίδα του ΕΣΒ στο FACEBOOK με ανάρτηση του Ονόματος και του Επιθέτου τους. Η δημοσιοποίηση θα γίνει με την κάτωθι μορφή :  Μόνο το πρώτο γράμμα από το Όνομα και ολόκληρο το Επίθετο {π.χ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ} καθώς και τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε Νικητή του  Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης το σχετικό Δώρο του διαγωνισμού θα κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

Η παραλαβή του Δώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 18.05.2021 και ώρα 14.00. Εφόσον Νικητής που ειδοποιήθηκε δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ή για οποιονδήποτε λόγο αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο θα καλείται ο αμέσως επόμενος επιλαχών. Τυχόν επιλαχών έχει δικαίωμα να προσέλθει και να παραλάβει το Δώρο έως τις 11.06.2021 και ώρα 14.00.

Μετά την ως άνω ημερομηνία τυχόν αδιάθετα Δώρα αυτομάτως ακυρώνονται και δεν ισχύουν.

Επιπρόσθετα οι Νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παραλαβής των δώρων,

μπορούν να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:

 1. Στην περίπτωση που, αρνηθούν να υπογράψουν τη σχετική δήλωση παραλαβής δώρου.
 2. Στην περίπτωση που ο Νικητής συμπλήρωσε ψευδή στοιχεία
 3. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου κατά την παράδοση του Δώρου
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανικανότητα δικαιοπραξίας του συμμετέχοντα.
 5. Στην περίπτωση που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο θα δικαιούται ο αντίστοιχος επιλαχών, ο οποίος θα ενημερώνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.

 1. Χορήγηση Δώρων

Για την παραλαβή του Δώρου οι Νικητές πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του ΕΣΒ κατά τις ώρες 09.00-14.00 επιδεικνύοντας το Δελτίο Ταυτότητας ή  έγκυρο Διαβατήριο καθώς και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του προϊόντος υπογράφοντας ταυτοχρόνως δήλωση ότι παρέλαβαν το Δώρο.

Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο Νικητής αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να προσέλθει στα γραφεία του ΕΣΒ για την παραλαβή του Δώρου, μπορεί να παραλάβει αυτό με αποστολή σε αυτόν με ταχυμεταφορά {courier} με δικά του έξοδα, εφόσον πρώτα αποστείλει στον ΕΣΒ είτε ταχυδρομικά είτε μέσω πληρεξουσίου φωτοτυπία της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, την πρωτότυπη απόδειξη και υπογεγραμμένο το έντυπο δήλωσης παραλαβής που θα του έχει νωρίτερα αποσταλεί από τον ΕΣΒ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ.

Ρητά σημειώνεται ότι ο ΕΣΒ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα παράστασης, ταξιδιού ή μεταφορικών για την υπογραφή ή προσκόμιση της δήλωσης αποδοχής Δώρου των Νικητών.

 1. Ευθύνη του Διοργανωτή

Η ευθύνη του ΕΣΒ περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά μόνο στη διάθεση των Δώρων.

Ο ΕΣΒ δεν φέρει καμία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη στην περίπτωση  που Κατάστημα αρνηθεί ή αδυνατεί να εξαργυρώσει ολικά ή μερικά το Δώρο. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του Καταστήματος. Ρητά σημειώνεται ότι μετά την παράδοση του Δώρου ο ΕΣΒ δε φέρει καμία απολύτως υποχρέωση προς τους Νικητές ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή οι Νικητές αποδέχονται ανέκκλητα και άνευ επιφυλάξεως ότι δεν αποκτούν ή διατηρούν κανένα απολύτως δικαίωμα ή απαίτηση κατά του ΕΣΒ, ούτε νομιμοποιούνται να απαιτήσουν εξωδικαστικά ή δικαστικά οποιαδήποτε αποζημίωση.

Επιπλέον σε καμία περίπτωση ο ΕΣΒ, το ΔΣ, οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι δε δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των συμμετεχόντων.

 1. Συναίνεση συμμετεχόντων – Προσωπικά Δεδομένα

Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό, με μόνη τη συμμετοχή του αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και άνευ οιασδήποτε επιφυλάξεως τους Όρους καθώς και ότι :

 1. Είναι μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα.
 2. Τα προσωπικά του στοιχεία και ο αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου είναι ακριβή και αληθή.
 • Είναι άνω των δεκαοκτώ {18} ετών.
 1. Είναι ικανός προς δικαιοπραξία.

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό με μόνη τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό παρέχει στον ΕΣΒ τη συγκατάθεση και την άδειά του σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, ως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και μόνο. Επιπρόσθετα, ο κάθε συμμετέχων δίδει ρητά και ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή του προς τον ΕΣΒ να επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτός συγκεντρώνει στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Ο ΕΣΒ αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την ανακήρυξη των Νικητών και την παράδοση των Δώρων θα πάψει οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Ο κάθε συμμετέχω με μόνη τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό δίδει το στον ΕΣΒ τη ρητή και άνευ επιφυλάξεως συναίνεσή και άδεια σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 και τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ο ίδιος για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού γνωστοποιεί στον ΕΣΒ.

Ο ΕΣΒ θα διατηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού. Μετά το πέρας του  Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων ο ΕΣΒ θα διαγράψει οριστικά το σχετικό αρχείο.

Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα, που μπορεί να ασκήσει αίτηση προς τον ΕΣΒ με γραπτό αίτημα του.

 1. Δημοσιότητα

Ο ΕΣΒ έχει κάθε δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ως ανωτέρω ορίζεται και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια απονομής του Δώρου, μέσω της ιστοσελίδας του, μέσω της σελίδας του στο Facebook, δια του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και με κάθε άλλο τρόπο κρίνει κατάλληλο και πάντοτε και μόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, δίδει αυτόματα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, ατελώς και χωρίς υποχρέωση για άλλη ενημέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εκ μέρους του ΕΣΒ.

Συμμετέχω ή Νικητής μπορεί με έγγραφη αίτησή του να ζητήσει από τον ΕΣΒ τη μη δημοσίευση φωτογραφιών του

13.Πληροφορίες

Οι Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Βόλου Μαρία Συρίβελη, οδός Χατζηαργύρη 48, τηλ. 24210-76686 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα {site} του ΕΣΒ www.esv.gr και στη σελίδα του ΕΣΒ στο FACEBOOK.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος, επικαλούμενος  έννομο συμφέρον, δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.

 1. Αποδοχή των όρων

Ο κάθε συμμετέχων με μόνο τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αυτόματα και ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους Όρους του παρόντος ως ισχύουν κάθε φορά. Ρητά δηλώνεται ότι ο συμμετέχων παραιτείται κάθε δικαιώματός του για τυχόν προσβολή της εγκυρότητας των Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως για το λόγο αυτό. Η μη ολική ή και μερική τήρηση των παρόντων όρων αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού.

Ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να μελετήσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς πριν δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση  που δεν συμφωνεί με τους Όρους τότε δεν πρέπει να συμμετάσχει.

 1. Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Διαγωνισμός και οι Όροι αυτού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για  κάθε τυχόν διαφορά που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Βόλου.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν συνάγεται και ακυρότητα των λοιπών όρων.

Παράρτημα

Αθλητικά Είδη :

Cougar –  Δημητριάδος 225

Ενδύματα

Benetton- Sisley Ερμού 68 & Ροζού

Block by Oggi – Ερμού 202-205

Oggi – Δημητριάδος 201-205

Αφοι Μαγαλιού – Π. μελά 47

Ανδρικά Ενδύματα:

Αρσενίου-  Κουμουνδούρου 39

Γκιλομανάκης – Κ. Καρτάλη 96Α

Diagonal – Γκλαβάνη 68

Cotton – Ερμού 125

Γυναικεία Ενδύματα :

Allo – Ερμού 130

Αβδελάς _ Ερμού 171

Δεδούσης – Αντωνοπούλου 50

dp Diana Pan – Δημητριάδος 193

Deesse – Αντωνοπούλου 67

Dress Code Boutique – Δημητριάδος 96

Azzuro- Σπ. Σπυρίδη 66Α

Moss – Σωκράτους 29Α

Wardrobe – Αγ. Νικολάου 28

Diverse- Τοπάλη 42-44

Queen Boutique – Σπ. Σπυρίδη 64

Chic Point – Κουμουνδούρου 21β

EMYLOU – Ερμού 156

FMS – Αντωνοπούλου 15

Elisavet Samara Boutique – Αντωνοπούλου 62Α

Τσέλιος – Κ. Καρτάλη 81

 

Παιδικά ενδύματα:

Oggi kids – Δημητριάδος 150 & Αγ. Νικολάου

Μαγαλιού – Αντωνοπούλου 45

Baby Home – Λώρη 15

Storage kids – Γκλαβάνη 29

Παιδικά Ρούλα Οικονόμου – 28ης Οκτωβρίου 155

Άνθη – Φυτά:

Floral Ζάντζος – Αν. Γαζή 141

 

Αξεσουάρ/ Τσάντες/ Καπέλα:

Just…Accessories – Αντωνοπούλου 50Α

Just Accessories – Σπ. Σπυρίδη 64β

Caricia exclusive Boutique – Ερμού 116

Μορφές – Κουμουνδούρου 21

Χάντρες – Αντωνοπούλου 51

Τσάντες Korina – Π.Μελά 37

Thiros – Ερμού 226

Είδη Δώρων / Είδη Σπιτιού

Αλέγρο – Γκλαβάνη 64

Τέχνης Οίκος Νεμπής 1950 – Δημητριάδος 129

Μοντέρνο Σπίτι – Ιωλκού 7

Αβαριτσιώτης – Κουταρέλια 47

Είδη Κομμωτηρίου / Καλλυντικά

Καλλυντικά Οντόπουλος – Κ.Καρτάλη 73

Pantazis Hair Shop – K Καρτάλη 117

Nature 4U – Κουμουνδούρου 12

Φρού Φρού – Αντωνοπούλου 46

Miss Daisy Beauty & Home – Σπ. Σπυρίδη 53

 

Εσώρουχα

Bella da – Ερμού 88

Εσώρουχα Βάσω – Αντωνοπούλου 39

Εσώρουχα Μάκης– Ερμού 192

Εσώρουχα Ελένη – Σωκράτους 21

Αφή – Σωκράτους 32

Παντοπωλείο:

Quickin Market – Ρ. Φεραίου 67

Λευκά Είδη/ Υφάσματα:

House – Αντωνοπούλου 57

Σαμπετάι – Σκενδεράνη 33

Φιλοσώφ – Ερμού 134

Ευτυχίδης – Αντωνοπούλου 34

Χαλιά Βελέντζας – Κωνσταντά 147

Υποδήματα:

Dali Boutique – Αντωνοπούλου 44

Figaro – Δημητριάδος 155-157

Χάρχαρης – Ερμού 149 – Αντωνοπούλου

Φιόνα – Σωκράτους 29

Λαρυγγάκης – Ερμού 95 & Κοραή

So Shoe – Γκλαβάνη 40

Χρυσοχοείο :

Νιζάμης – Αντωνοπούλου 61

Χρυσό & Ασήμι – Ερμού 170

Μαρκόπουλος – Αγ. Νικολάου 15γ

Arodou Jewelry – Tοπάλη 40β

 

Κηροπωλείο :

Γεωργακοπούλου Αικ. – Ερμού 117

Κινητή Τηλεφωνία:

Γάτος Κρίτων – Ερμού 2

Askshop – Δημητριάδος 229

Σφραγίδες – Εκτυπώσεις:

Σφραγίδες Αγιώτης – Κοραή & Πλάτωνος