ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΣΑ”

Δημοσιεύθηκε 14.10.2020 από τη

0

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”
Προσθήκη στα Προγράμματά μου
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

Α.των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
Β.των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
Γ.του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
Δ.του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
Ε.του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
ΣΤ.των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και
Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Σε ποιους απευθύνεταιΜικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολήςαπό 13/10/2020 έως 30/10/2020
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία».

Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.
να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / ΕπιδότησηΠεριοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€:
  των αγορών εμπορευμάτων χρήσηςτων αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσηςτου συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιώντου συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρησητου συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.
 2. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 3. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.14. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
  οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτέςοι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.)
  Τι χρηματοδοτείται
 4. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.Προϋπολογισμός€ 30.000.000

  Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
  Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαικών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
  Ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.aedep.grΔιεύθυνσηΚεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων / Νότια αίθουσα, 382 21 ΒόλοςΤηλ24210 76894-9
  Χαρά Γεροδήμου

24210 76894-9
hgerodimou@aedep.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/672-3-1-4-1-8-covid-19-2014-2020.html

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει τα μέλη του για σχετικά προγράμματα που αφορούν τις επιχειρήσεις τους και είναι τα εξής:

Δημοσιεύθηκε 12.10.2020 από τη

0

«Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων

Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ»

Από αύριο, 13 Οκτωβρίου 2020 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19, με καταληκτική ημερομηνία στις 30.10.2020

Πρόκειται για το σχέδιο «άμεσης δράσης»  της Περιφέρειας Θεσσαλίας που με γρήγορες και αυτοματοποιημένες  διαδικασίες, δίνει ανάσα ρευστότητας από 5.000 έως 50.000 ευρώ με  τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό.  Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, μετά την ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διεργασιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση. Την  αξιολόγηση των αιτήσεων αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ με τον οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και  ώρα 13.00 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και ώρα 15.00, χωρίς παράταση

– Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή. Το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

-Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019

-Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο πλην της φορολογικής δήλωσης. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού .

-Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΚΑΔ, εκτός από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι ΚΑΔ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας.

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584  και κωδικό 097ΚΕ που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr, όπου και θα αναρτάται κάθε σχετική ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά 2421025479 ή ηλεκτρονικά: info@esv.gr

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για
την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού
μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 4469/09.10.2020
σας παραθέτουμε τον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή
καταβολής μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες
οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔΠεριγραφή
01.49.19.02Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
33.16Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
46.42.11.27Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα
(εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.19.10.03Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47.19.10.05Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.)
47.19.10.08Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών
ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα
47.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76.77Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών
47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78.86Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.78.89Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.81Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές
47.89Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.99Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
49.31Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.29.02Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο
από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και
το σερβίρισμα σε αυτά
56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές
τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων
(56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04),
Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)
56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
59.11Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
59.13Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
74.20Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.34Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39.13Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52Πολιτιστική εκπαίδευση
88.10Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)
90.01Τέχνες του θεάματος
90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.02Δραστηριότητες μουσείων
91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
92.00.11Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16.01Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και
Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και
δίαιτας) (96.04.10.02)
96.09.19.16Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες
εκδηλώσεις)
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων,
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημοσιεύθηκε 08.10.2020 από τη

0

Χθες το μεσημέρι της Τετάρτης, 7ης Οκτωβρίου 2020, συνεδρίασαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, που αναδείχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 και συγκροτήθηκαν σε Σώμα σε κλίμα συνεργασίας και ομοψυχίας

   
ΠΡΟΕΔΡΟΣΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΣΑΚΕΛΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΛΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣΖΑΝΤΖΟΣΜΑΞΙΜΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΕΛΛΗ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΕΛΕΝΤΖΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ. ΟΙΚ.ΕΠΟΠΤΗΣΔΑΛΙΑΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΧΑΚΙΜΑΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΦΟΡΟΣΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΜΑΓΑΛΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΜΠΡΑΜΠΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑΡΜΑΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΛΟΥΜΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο πρόεδρος, κ. Οντόπουλος Απόστολος συνεχάρη τα νέα μέλη για την εκλογή τους, ευχήθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη στο νέο έργο,  που αναλαμβάνουν και τόνισε ότι οι συνάδελφοι έμποροι χρειάζονται τη στήριξη του Συλλόγου. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων της πόλης, η καλή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς για την ανάπτυξη της αγοράς αλλά και η ανταπόκριση των μελών μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Ανώτατο όριο εκδηλώσεων, μέτρα στην αγορά εργασίας , προϊόντα δειγματισμού, μισθώσεις

Δημοσιεύθηκε 05.10.2020 από τη

0

ΦEK 4326/B’/2.10.2020

Άρθρο 1
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων
δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων

1. Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κέρκυρας,Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς,
Λέσβου και Ημαθίας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου, τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως
γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου
ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο 2 της παρούσας. Η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14-9-2020 (Β΄ 3952) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, δε θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης των
εκδηλώσεων αυτών.
2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου,
χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14-9-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επι-
βάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

ΦΕΚ Α’ 177/15,09,2020

Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέ-
φονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή
στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που δεν πληροί τις προϋποθσεις του παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ
για κάθε παράβαση, εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1116).”.

Άρθρο όγδοο
Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του τόπου εργασίας
Η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως
εξής:
“2.α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση
τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.
γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψήςτου στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη δι
απίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.”.

Άρθρο 3
Επέκταση της μείωσης μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων
κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων
μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
1. Η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και
η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 ειδικάκαι έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Ο μισθωτής επαγγελματικής
μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον
μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή το αργότερο έως και τον μήνα
Σεπτέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση του ίδιου άρθρου,
και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»
Άρθρο 4
Προαιρετική μείωση μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων
κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων
μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προστίθεται παρ. 6
ως εξής:
«6. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήτ
τεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:
«4. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και
του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση της παρ. 6 του ίδιου
άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
Η απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του συνολικού μισθώματος. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και
καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται
ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης του παρόντος.»

Άρθρο 5
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από
τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

1. Στην παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) μετά από τις λέξεις «σαράντα τοις
εκατό (40%)» προστίθενται οι λέξεις «ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους επί του συνολικού μισθώματος
σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μισθώματος, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
μετά από τη λέξη «τα» προστίθεται η λέξη «φυσικά», μετά
από τις λέξεις «τουλάχιστον 40%,» προστίθενται οι λέξεις
«ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο
μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής
καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.»
3. Η παρ. 2 τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε 01.10.2020 από τη

0

Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου την 29η Σεπτεμβρίου 2020 ανταποκρίθηκαν στο εκλογικό τους δικαίωμα και τίμησαν τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του Συλλόγου με σεβασμό και περίσσεια συναδελφική αλληλεγγύη.
Όλοι οι υποψήφιοι και των δυο συνδυασμών, Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων και Ενωτικό Εμπόριο , ευχαρίστησαν τα μέλη που έδωσαν το παρόν και ανέδειξαν την εκλογική διαδικασία σε μια διαδικασία δημοκρατικού πνεύματος. Οι επικεφαλής των συνδυασμών κ. Οντόπουλος Απόστολος (Ενωτικό Εμπόριο) και κ. Λούμας Δημήτριος (Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων) βρίσκονταν σε κλίμα συναδελφικότητας, εκτίμησης και απερίφραστου σεβασμού.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι τα εξής:
ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ψήφοι
ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 151
ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΑΝΗ 23
ΓΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ 26
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 33
ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 50
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 9
ΜΠΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 37
ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 103
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 26
ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ 63
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36
ΧΑΚΙΜ ΑΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 37
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36
ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 24

ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 109

ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 57

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 14
ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 6
ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 11
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10
ΣΙΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 9
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΡΟΔΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 10

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου απαρτίζεται από τις κυρίες και τους κυρίους με την εξής σειρά:
Ενωτικό Εμπόριο : 14 έδρες
Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων : 1 έδρα
ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ
ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (του Ρήγα)
ΜΠΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΚΙΜ ΑΜΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή :
ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Επίσης, για την αντιπροσώπευση του Εμπορικού Συλλόγου στην Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας (Ο.ΕΜ.Ε.Θ.)
Ενωτικό Εμπόριο : 7 αντιπρόσωποι
Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων : 0
Οι αντιπρόσωποι είναι οι εξής:
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ
ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

Μήνυμα κ. Οντόπουλου Απόστολου, επικεφαλής συνδυασμού «Ενωτικό Εμπόριο»
« Πολλοί θεωρούν ότι οι εκλογές του Συλλόγου είναι μια τυπική διαδικασία. Για εμάς τους εμπόρους, όμως, είναι η φωνή μας απέναντι σε όλους, φωνή που ακούγεται κάθε φορά πιο δυνατά, όταν συσπειρωνόμαστε και διεκδικούμε τα συμφέροντα μας και την αξιοπρέπεια μας ως μικρομεσαίοι έμποροι. Οι συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συμμετοχής , προσήλθαν και ψήφισαν, απέδειξαν ότι στηρίζουν το έργο του Συλλόγου και του έδωσαν τη δύναμη να διεκδικήσει ό,τι τους οφείλει η Πολιτεία, για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί ακόμη μια φορά μια κρίση, που ήρθε να «τσακίσει» όχι μόνο το εμπόριο αλλά και όλη την παγκόσμια οικονομία. Θέλουμε τη συμμετοχή όλης της αγοράς. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είμαστε πολλοί, οι έμποροι οφείλουν πρωτίστως για το προσωπικό συμφέρον να συμμετέχουν ως μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να έρχονται να επισημαίνουν τα προβλήματά τους, να υποστηρίζουν τις δράσεις του Συλλόγου και να είναι ενωμένοι. Τέλος, ευχαριστώ τους συναδέλφους εμπόρους που πιστεύουν στη δύναμη του Συλλόγου μας, που έθεσαν υποψηφιότητα για να βάλουμε όλοι μας ένα λιθαράκι για μια αγορά με προοπτικές και ένα ανθηρό εμπόριο. Το έργο μας τώρα ξεκινά και περιμένουμε όλα τα μέλη και άλλους συναδέλφους να γίνουν μέλη του Συλλόγου, για να παραμείνουμε μια φωνή που θα εισακούγεται.»

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δημοσιεύθηκε 24.09.2020 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες καθώς έληξε η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων Ομοσπονδίας εμπορίου & επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είναι

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
από τις 9.00 το πρωί έως 09:00 το βράδυ

στον ισόγειο χώρο
Σπ. Σπυρίδη 66 (μεταξύ Σωκράτους & 28ης Οκτωβρίου)

Τα μέλη κατά τη διαδικασία των εκλογών υποχρεούνται

 1. Να φορούν μάσκα
 2. Να υποδείξουν στο δικαστικό αντιπρόσωπο Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία.
 3. Όσα μέλη δεν είναι οικονομικά ενήμερα έως και το έτος 2019, μπορούν να προβούν σε διακανονισμό των οφειλών με ελάχιστη καταβολή 4€ και ρύθμιση δόσεων.

Η Γ’ πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης με θέματα την Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογή οργάνων διοίκησης & αντιπροσώπων ΟΕΜΕΘ θα πραγματοποιηθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 π.μ. στον ισόγειο χώρο Σπ. Σπυρίδη 66, 38221 Βόλος.

Οι υποψηφιότητες για τις εκλογές είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ

1 ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
3 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ
5 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ
7 ΣΙΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΟΘΩΝΑ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1 ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2 ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΗΓΑ
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΑΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
5 ΓΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
7 ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9 ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
11 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΛΟΥΚΑ
12 ΜΠΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14 ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
15 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
16 ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ
17 ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ του ΜΩΥΣΗ-ΜΩΡΙΣ
19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
20 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21 ΧΑΚΙΜ ΑΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΟΥΑΛΙΝΤ
22 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
23 ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ

1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
2 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ
4 ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ
6 ΣΙΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΟΘΩΝΑ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1 ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2 ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΗΓΑ
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΑΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
5 ΓΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
7 ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9 ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
11 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΛΟΥΚΑ
12 ΜΠΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14 ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
15 ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
17 ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ
18 ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ του ΜΩΥΣΗ-ΜΩΡΙΣ
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
21 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22 ΧΑΚΙΜ ΑΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΟΥΑΛΙΝΤ
23 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
24 ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά συνδικαλιστικά όργανα της πόλης, όμως χωρίς την προσπάθεια και την σύμπνοια όλων των μελών δεν μπορεί να καταφέρει να αντιμετωπίσει σθεναρά κι αποτελεσματικά πολλά και μεγάλα προβλήματα που πλήττουν τον μικρομεσαίο έμπορο.

Καλούμε τα μέλη μας όχι να προσέλθουν στην κάλπη για να ψηφίσουν πρόσωπα αλλά για να δείξουν ότι σ’ αυτό τον αγώνα επιβίωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης είμαστε όλοι μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, δίνουμε το χέρι στο συνάδελφο και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με κοινή πορεία.

Αγαπητά μέλη, συνάδελφοι έμποροι,

Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχτηκε το εμπόριο από μια δεκαετή και πλέον κρίση και από τις πρωτόγνωρες συνέπειες της πανδημίας μόνο αν είμαστε μαζί θα καταφέρουμε να βγούμε με λιγότερες ζημίες και βοηθήσουμε να κρατηθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας στον οικονομικό κλάδο . O Σύλλογος καλείται και πάλι να διαδραματίσει υπεύθυνο και πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, αλλά και της αγοράς μας γενικότερα.
Φορολογικό, ασφαλιστικό, επαγγελματική στέγη, ωράριο, αθέμιτος ανταγωνισμός, πολυκαταστήματα, παρεμπόριο, έλλειψη κανόνων και ελέγχων, είναι μερικά από τα σημαντικά, διαχρονικά αλλά και καινούρια προβλήματα, που αναζητούν επειγόντως λύσεις.
Την μόνη απάντηση στα παραπάνω αποτελεί η συλλογική, μεθοδική και οργανωμένη προσπάθεια και αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσα από τον Εμπορικό Σύλλογο.
Χρειάζεται λοιπόν, συσπείρωση, μαζικότητα και οργάνωση, ώστε να αρθούν τα αδιέξοδα και να έχουμε ισχυρό λόγο.

Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά με την ψήφο τους στις εκλογές, και να αναδείξουν ένα Σύλλογο μεγάλο και δυνατό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Δημοσιεύθηκε 21.09.2020 από τη

0

Αγαπητά μέλη,
Η Γ’ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019
 2. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
 3. Προϋπολογισμός 2020
 4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2019

Όπως έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν.4702/2020 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη των μελών και με απόφαση της 52ης διοικητικής συνεδρίασης (Πρακτικά 52ης /28-08-2020) καλούνται τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σε τακτική γενική συνέλευση, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Για τη συμμετοχή τους τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο, εφόσον έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM στα κινητά τηλέφωνα (smartphone ή tablet) ή στον υπολογιστή τους από το store.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83184735167?pwd=VXZMbHBvNnl4UHRpQ2ZzYUltYmtvdz09

Η είσοδος απαιτεί κωδικό, ο οποίος θα αποσταλεί στo ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) των μελών. Σε περίπτωση μη παραλαβής του συνδέσμου και του κωδικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία (τηλ: 2421025479 & email: info@esv.gr)

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους έως και για το προηγούμενο έτος.
II. Διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου τα μέλη να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική γενική συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο (smartphone ή tablet), με εγκατεστημένη εφαρμογή ZOOM και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83184735167?pwd=VXZMbHBvNnl4UHRpQ2ZzYUltYmtvdz09
θα πρέπει τα στοιχεία που εισάγονται να ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο μελών του ΕΣΒ (όνομα, επίθετο). Ο κωδικός (passcode) που απαιτείται θα έχει αποσταλεί στο email των μελών.
Τα μέλη που θα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση θα πρέπει να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Θα λαμβάνουν το λόγο και θα ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο ονομαστικά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ηλεκτρονικά (info@esv.gr) ή τηλεφωνικά (2421025479).

Παραμένουν τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στο εμπόριο

Δημοσιεύθηκε 18.09.2020 από τη

0

Αυτή είναι η νέα Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 (ΦΕΚ 3958Β΄), με την οποία παρατείνονται οι περιορισμοί και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 παράλληλα με τους ειδικότερους κατά τόπο περιορισμούς.
Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας παραμένει σε ισχύ.
Ειδικά για την Αττική, η υποχρέωση χρήσης μάσκας δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους των καταστημάτων λιανικής αλλά επεκτείνεται και σε όλους τους άλλους τυχόν χώρους εργασίας που διατηρεί η επιχείρηση. Εξαίρεση από την χρήση μάσκας έχουν μόνο όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου (σύμφωνα με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924 – ΦΕΚ 3957Β΄).
Συνημμένα θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα προστασίας (τα οποία καλό είναι να τοιχοκολλώνται στα καταστήματα), το έντυπο αυτοαξιολόγησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.

Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο

Πατήστε εδώ για αφίσα

Πατήστε εδώ για χρήση αντισηπτικού