Φορολογικές & Ασφαλιστικές διατάξεις του νέου Φορολογικού Νόμου

Δημοσιεύθηκε 15.04.2011 από τη

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 66Α), ο ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Α. Διατάξεις φορολογικού περιεχομένου
 Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου προβλέπουν τα ακόλουθα:
• Την εκπόνηση τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, που θα περιλαμβάνει ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις, μέτρα και στόχους. Σκοποί του προγράμματος είναι η σύλληψη φορολογητέας ύλης (με ελέγχους, τεκμήρια και πόθεν έσχες), η απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής.
• Τη σύσταση Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τη λήψη μέτρων, την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος.
• Τη σύσταση θέσης Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.  Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια ερευνών για ποινικές διώξεις.  Ως προς τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων, δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό ή άλλο απόρρητο.
• Οι ποινές φυλάκισης για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών διαμορφώνονται ως εξής:
Οφειλή    Ποινή Φυλάκισης
Άνω των 5.000 ευρώ  → Μέχρι 1 έτος
Άνω των 10.000 ευρώ  → Από 6 μήνες και επάνω
Άνω των 50.000 ευρώ  → Από 1 έτος και επάνω
Άνω των 150.000 ευρώ  → Από 3 έτη και επάνω

 Σημειώνεται ότι για τα χρέη που έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, οι ως άνω ποινές επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλών εντός διαστήματος 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (μέχρι 31.07.2011).  Η πράξη δεν τιμωρείται, εάν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
• Συστήνονται θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων του Κράτους, καθώς και Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.
• Παρέχεται δυνατότητα στον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας να εκδίδει μερική πράξη προσδιορισμού του φόρου, σε περίπτωση που προκύψει παράλειψη δήλωσης ή ανακριβής δήλωση ή εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή των εκπτώσεων. Ο προσδιορισμός του φόρου μπορεί να γίνει για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο, χωρίς έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων ή έλεγχο σε άλλες φορολογίες.
• Μπορούν να αναρτώνται πλέον στο διαδίκτυο, στοιχεία οφειλετών για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή. Δημοσιεύονται επίσης στοιχεία που αφορούν σε πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
• Εισάγεται δυνατότητα συμψηφισμού βέβαιης και εκκαθαρισμένης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, μετά από υποβολή σχετικής δήλωσης του οφειλέτη προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή με αυτεπάγγελτη πράξη του προϊσταμένου.
• Αναστέλλεται για 3 χρόνια η παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου.
• Προβλέπεται παρακράτηση φόρου 25 % στα διανεμόμενα και 20% στα μη διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ από 01.01.2012. Για τα κέρδη που διανέμονται εντός του 2011 ισχύει συντελεστής 21%,  ενώ για τα μη διανεμόμενα εντός του 2011, ο συντελεστής καθορίζεται στο 24%.
• Καθιερώνεται νέος τρόπος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή τοκομεριδίου πριν από τη λήξη του (άρθρο 15).
• Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου σε βάρος των εταιρειών που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται.
• Καθορίζεται σε 5% ο συντελεστής φορολόγησης της υπεραξίας στα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. που μεταβιβάζονται σε συγγενή α΄ και β΄ βαθμού.
• Καθιερώνεται υποχρέωση των επιτηδευματιών που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Επαναφέρεται η τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α. σε τρεις δόσεις. Ποσοστό 40% καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και το υπόλοιπο, προσαυξημένο κατά 2%, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις 30% και 30%, με ελάχιστο ποσό 300 ευρώ.
• Παρέχεται δικαίωμα καταβολής του Φ.Π.Α. σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις για τις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή κατάργηση της φορολογικής δίκης.
• Εισάγεται η «κάρτα αποδείξεων», που θα αντικαταστήσει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης.
• Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) με αρμοδιότητα την διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται: α) κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου καθώς και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων και β) κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Β. Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου

Το άρθρο 48 του νόμου προβλέπει τη δυνατότητα διακανονισμού των ασφαλιστικών οφειλών, ανεξαρτήτως ποσού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων, β) ανελλιπή καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2011 και εφεξής και γ) καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Ο ποσοτικός προσδιορισμός γίνεται ως εξής:
i. Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής υπολογίζεται σε ποσοστό 1,25% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, με ελάχιστο ποσό τα 150 ευρώ.
ii. Για τον ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό. Ως ελάχιστο ποσό ορίζονται τα 150 ευρώ.
• Στον παραπάνω ποσοτικό διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν και όσοι: α) οφείλουν εισφορές από 1.1.2011 και εφεξής, εφόσον τις καταβάλουν εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τον ν.3863/2010, τον οποίο επισυνάπτουμε, β) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων ρυθμίσεων, για το υπόλοιπο της οφειλής τους, με απώλεια προηγούμενων ευεργετημάτων και γ) οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλους φορείς ασφάλισης μισθωτών και δεν απασχολούν υπαλλήλους, στην περίπτωση που απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους.
• Οφειλέτες του ΟΑΕΕ που θα προκαταβάλλουν τις οφειλόμενες εισφορές. δικαιούνται έκπτωση, η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1%, προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες.

• Στους οφειλέτες που θα υπαχθούν στο διακανονισμό, θα χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 2 μηνών, με την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται για όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται ο οφειλέτης και το προσωπικό του.
• Για όσους θα υπαχθούν στο διακανονισμό, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων, μέχρι τις 31.12.2012.  Στα αναγκαστικά μέτρα υπάγεται και η ποινική δίωξη για οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, η οποία, εάν έχει ασκηθεί, «παγώνει».  Η αναστολή της λήψης των αναγκαστικών μέτρων παύει, εάν η οφειλή δεν αποπληρωθεί στο σύνολό της έως 31.12.2012.

 

Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης πώλησης αγαθών άνω των 3000 ευρώ με κάρτες & επιταγές

Δημοσιεύθηκε 01.04.2011 από τη

0

H εφαρμογή της υποχρέωσης εξόφλησης αγοράς προϊόντων άνω των 3.000 ευρώ μέσω Τράπεζας αρχίζει από  1η Απριλίου 2011. Διευκρινίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2012, το παραπάνω ποσό θα μειωθεί περαιτέρω στα 1.500 ευρώ.

Στις σχετικές διατάξεις εμπίπτουν:
1. Οι προκαταβολές ή τμηματικές καταβολές που εισπράττονται και αφορούν σε συναλλαγές συνολικού ποσού άνω των προαναφερθέντων κατώτατων ορίων, ανεξάρτητα από το ποσό της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
2. Η περίπτωση πώλησης αγαθών σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», για το ποσό που αφορά στη διαφορά της αξίας που προκύπτει και εφόσον αυτή υπερβαίνει το όριο.
3. Η περίπτωση αλλαγής αγαθών που έχουν πωληθεί λιανικώς, για το ποσό που αφορά στη διαφορά της αξίας που προκύπτει και εφόσον αυτή υπερβαίνει το όριο.
4. Η περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται με εκχώρηση δανείου από τον ιδιώτη και κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του επιτηδευματία, για το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξάρτητα από την αξία του, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το κατώτατο όριο.

Αντίθετα, στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης απόφασης δεν εμπίπτουν:
1. Συναλλαγές που εξαιρούνται βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΒΣ  και
2. Αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, που το αντίτιμο της αξίας καλύπτεται με διαδοχικές καταβολές διαφορετικών προσώπων (λίστα γάμου). Το τυχόν επιπλέον, όμως, ποσό εξοφλείται από τον τελικό καταναλωτή μέσω Τράπεζας, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το κατώτατο όριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εξόφληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για αντικειμενικούς λόγους, θα ακολουθείται η εξής ειδική διαδικασία:
• Έκδοση λογιστικού παραστατικού «απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιογράφων» από τον επιτηδευματία, κατά τον χρόνο είσπραξης, στο οποίο θα αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία, και ο α/α του παραστατικού.
• Κατάθεση του ποσού, από τον επιτηδευματία, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παραλείψεων ή μη τήρησης των οριζομένων στην απόφαση, θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, ανά φορολογικό έλεγχο (άρθρου 5, παρ. 1 και 2α ν. 2523/1997).

Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τις συναλλαγές χωρίς μετρητά

Δημοσιεύθηκε 17.03.2011 από τη

0

Με την  ΠΟΛ. 1027/9-2-2011, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ και η ισχύς της αρχίζει από 1ης Απριλίου 2011, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι, σε εκτέλεση του ν.3842/2010 και των διατάξεων με τις οποίες καθιερώνεται νέος τρόπος εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων στις συναλλαγές με ιδιώτες, βάσει της αξίας κάθε συναλλαγής, ισχύουν τα ακόλουθα:
Ως κατώτερο όριο συναλλαγής για την εξόφληση φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται από επιτηδευματίες, από τους λήπτες αυτών, μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, ορίζεται
– το ποσό των 3.000 ευρώ, για το έτος 2011 και
– το ποσό των 1.500 ευρώ από 1.1.2012.
Στις υποχρεώσεις της απόφασης εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση προκαταβολών ή τμηματικών καταβολών που εισπράττονται και αφορούν σε συναλλαγές συνολικού ποσού άνω των προαναφερθέντων κατώτατων ορίων, ανεξάρτητα από το ποσό της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
2. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», για το ποσό που αφορά στη διαφορά της αξίας που προκύπτει και εφόσον αυτή υπερβαίνει το όριο.
3. Σε περίπτωση αλλαγής αγαθών που έχουν πωληθεί λιανικώς, για το ποσό που αφορά στη διαφορά της αξίας που προκύπτει και εφόσον αυτή υπερβαίνει το όριο.
4. Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται με εκχώρηση δανείου από τον ιδιώτη και κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του επιτηδευματία, για το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξάρτητα από την αξία του, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το κατώτατο όριο.

Αντίθετα, στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης απόφασης δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις:
1. Συναλλαγών που εξαιρούνται βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΒΣ  και
2. Αγορών αγαθών ή υπηρεσιών, που το αντίτιμο της αξίας καλύπτεται με διαδοχικές καταβολές διαφορετικών προσώπων (λίστα γάμου). Το τυχόν επιπλέον, όμως, ποσό εξοφλείται από τον τελικό καταναλωτή μέσω Τράπεζας, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το κατώτατο όριο.
Στην απόφαση διευκρινίζεται, επίσης, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εξόφληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για αντικειμενικούς λόγους, θα ακολουθείται η εξής ειδική διαδικασία:
– Έκδοση λογιστικού παραστατικού «απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιογράφων» από τον επιτηδευματία, κατά τον χρόνο είσπραξης, στο οποίο θα αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία, και ο α/α του παραστατικού.
– Κατάθεση του ποσού, από τον επιτηδευματία, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παραλείψεων ή μη τήρησης των οριζομένων στην απόφαση, θα επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο.

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δημοσιεύθηκε 14.03.2011 από τη

0

Με ομόφωνη  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου αποφασίστηκε όπως για τις παραπάνω ώρες που τα καταστήματα εργάστηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων  η αγορά να παραμείνει κλειστή το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011.

Ας σημειωθεί ότι για αυτές τις παραπάνω ώρες εργασίας, άλλες αγορές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.α) ήταν κλειστά τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011, ενώ η αγορά του Βόλου εκείνη την ημέρα εργάστηκε κανονικά.

 

H αγορά χαιρετίζει την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»
 Με την ευκαιρία του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας καταναλωτή τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, η  ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας ανακοίνωσαν την επανεκκίνηση τριών δράσεων:
• Το πρόγραμμα «Συμμετέχω». Στόχος η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ανέργων καταναλωτών, στο πλαίσιο των δράσεων του «Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΟΑΕΔ. Στη δράση αυτή θα προστεθούν φέτος κατόπιν αιτήματός τους πολύτεκνοι και τρίτεκνοι καταναλωτές.
• Η Πανελλαδική Καμπάνια «Ταμειακές μηχανές παντού – Αποδείξεις απ’ όλους». Η δράση αυτή στόχο έχει την απομόνωση του παρεμπορίου και την προσπάθεια να περάσουν τα «αδήλωτα» 20 δις ετησίως μέσα από τις ταμειακές μηχανές του νόμιμου εμπορίου.
• Το κάλεσμα στον Έλληνα καταναλωτή να στηρίξει το κίνημα «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» με στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων με barcode που ξεκινάει με τα ψηφία 520. Με τον τρόπο αυτό ο Έλληνας καταναλωτής θα δώσει το παράδειγμα στις ελληνικές Μμε εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και τις πολυεθνικές αλυσίδες λιανεμπορίου να πράξουν το ίδιο.
Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες δηλώνουμε την πρόθεση του ελληνικού εμπορίου να μετάσχει στην εθνική προσπάθεια για τη διαμόρφωση μίας συνεπούς φορολογικής συμπεριφοράς, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της κατάστασης και πιστεύουμε ότι η συστηματική και στοχευμένη πάταξη της φοροδιαφυγής του παρεμπορίου, θα βελτιώσει αισθητά την κατάσταση στην αγορά.
Το ελληνικό εμπόριο θέλει να ευχαριστήσει τον Έλληνα καταναλωτή για την μακρόχρονη στήριξη που προσφέρει στον αγώνα της μικρομεσαίας επιχείρησης για την επιβίωσή της. Βασικός μας στόχος ήταν και είναι η προστασία του συμφέροντος του Έλληνα καταναλωτή και προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και ποιοτικά προϊόντα στο ελληνικό κοινό.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε 28.02.2011 από τη

2

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  Επιχείρησης

1)    Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο Δ.Ο.Υ. έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της Επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2) Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετησίων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται Υπόδειγμα).
3)    Αντίγραφα της πρώτης σελίδας της Α.Π.Δ. ΙΚΑ, όπου απαιτείται (δεν αφορά σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους και προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα με μοναδικό/-ούς απασχολούμενο/-ους τον/τους εργοδότη/-ες) σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης, από τα οποία να προκύπτουν οι δηλωθείσες ετήσιες μονάδες εργασίας.
4)    Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και πιστοποιημένου από  το ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ .
5)    Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
6) Σχέδιο-θεματολογία Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει Προϋπολογισμό και Διάρκεια Υλοποίησης                  (το συντάσσει ο Σύμβουλος Προσαρμογής)
7)    Ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
8)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου (επισυνάπτεται Υπόδειγμα)
9) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η Επιχείρηση (επισυνάπτεται Υπόδειγμα)
10)     Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
11)     Συνοπτικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε μορφή pdf

(το συντάσσει ο Σύμβουλος Προσαρμογής)

Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να επικυρωθούν με το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα 1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα 2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα 3)


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για το πρόγραμμα «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών Και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»

Δημοσιεύθηκε 22.02.2011 από τη

0

Για να δείτε αναλυτικά την ορθή επανάληψη της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για το πρόγραμμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πατήστε εδώ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε 22.02.2011 από τη

0

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ

Σκενδεράνη 4, 5ος όροφος, 38 221 Βόλος Τηλ: 24210-25479 Fax: 24210-22366

Email: esvolos@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και αντικείμενο την «Σύνταξη κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων μελών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου» στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. για το πρόγραμμα Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης,  θεματικός άξονας  2 «Ενίσχυση προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων», άξονας προτεραιότητας 4, Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αναθέτουσα Αρχή : Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, Σκενδεράνη 4, 5ος όροφος, Βόλος 38 221.

Το Έργο σύνταξη κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων μελών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Τη σύνταξη του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Το ΚΣΔΠ, εξειδικεύεται  υποχρεωτικά σε Δράσεις Κατάρτισης και προσδιορίζει την αναγκαιότητα ή μη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και θα εγκριθούν στην Πρόσκληση Β της ΕΚΑΕ.
  2. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην  Πρόσκληση Β της ΕΚΑΕ, για την υποβολή  του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους)
  3. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής
  4. Τη σύνταξη επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.
  5. Την υποστήριξη του Συλλόγου για την υλοποίηση και παρακολούθηση  του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
  6. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και  τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.
  7. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και  Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων.

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου της σχετικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι  χιλιάδων ευρώ (56.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο  και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997, και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό παρόν  έργο και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος προκήρυξης του έργου.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται καθημερινά στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου, Σκενδεράνη 4, 5ος όροφος, Βόλος, ώρες 09.00 – 13.00 μέχρι και τις 9/3/2011 και ώρα 13.00.

Προσφορές που παραλαμβάνονται από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία Εμπορικό Σύλλογο Βόλου από την αρμόδια Επιτροπή.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαγαλιός Αλέξανδρος

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κλεφτάκη Βασιλική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε 07.02.2011 από τη

0

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του διαγωνισμού για το πρόγραμμα «Σύνταξη κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΛΟΥ» πατήστε εδώ .