Με εγκύκλιό του (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα), ο Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ (επιθεώρηση εργασίας) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης υπενθυμίζει για την υποχρέωση έγκαιρης καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων εκ μέρους των εργοδοτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και για την επιβολή κυρώσεων που συνεπάγεται η καθυστέρηση ή μη καταβολή του ως άνω επιδόματος.
Ειδικότερα: 
1.  Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, διάστημα πέραν του οποίου, o παραβάτης εργοδότης διώκεται ποινικά και μάλιστα με την διαδικασία του αυτοφώρου.  Οι ποινές είναι ιδιαίτερα αυστηρές: προβλέπεται φυλάκιση έως 6 μήνες και επιβολή χρηματικής ποινής αναλογική ως προς το καταβαλλόμενο Δώρο.
2. Υποχρέωση καταβολής του Δώρου για το έτος 2010 υφίσταται για τον μισθωτό, που εργάζεται κατά το πλήρες χρονικό διάστημα από 1-5-2010 έως 31-12-2010.
3. Ο υπολογισμός του Δώρου γίνεται βάσει των καταβαλλόμενων αποδοχών της 10ης Δεκεμβρίου 2010. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας έχει λυθεί πριν την ημερομηνία αυτή, το Δώρο υπολογίζεται βάσει των αποδοχών της ημέρας λύσης της σχέσης εργασίας.
Τέλος, ο Ειδικός Γραμματέας ουσιαστικά αναγγέλλει την εντατικοποίηση των ελέγχων από την πλευρά του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την συνακόλουθη ετοιμότητα του μηχανισμού για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
Δεδομένου ότι πολλά μέλη των Εμπορικών Συλλόγων έχουν άγνοια των σχετικών διατάξεων και καλόπιστα αντιμετωπίζουν τις προθεσμίες καταβολής του Δώρου με σχετική χαλαρότητα, εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων εμπόρων προς αποφυγή άσκοπων και αθέλητων φαινομένων ποινικής καταδίωξης τους.