Ο Νόμος, όπως είναι γνωστό, δίνει σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα να πουλά συγκεκριμένα προϊόντα ή προϊόντα ορισμένης κατηγορίας για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες μέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα (βιτρίνες, ράφια κ.λ.π.).

 

Υπενθυμίζουμε ότι :

  1. τα προσφερόμενα είδη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει η επιχείρηση.
  2. Στα είδη θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια δυο τιμές. Η τιμή πριν την προσφορά, διαγραμμένη και η νέα τιμή, χωρίς ποσοστό έκπτωσης. Θα πρέπει επίσης να τοποθετηθεί πινακίδα σε ορατά από τον πελάτη σημεία του καταστήματος και των βιτρινών, όπου θα αναφέρονται τα προσφερόμενα είδη. Ας μην ξεχνάμε τέλος, πως απαγορεύεται η δημοσιοποίηση  των προσφορών ως συνέχεια των εκπτώσεων
  3. Νέα προσφορά του ίδιου είδους δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) μέρες από την προηγούμενη.

 

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει τις προσφορές που προτίθεται να κάνει (κατάσταση με τα προσφερόμενα προϊόντα) και τη χρονική διάρκειά τους, στον Εμπορικό Σύλλογο και στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την έναρξη τους.