Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται το μέρος Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφαση και καθορίζονται οι κλάδοι και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1.1.2024.

Τονίζεται ότι προβλέπεται περίοδος μη εφαρμογής των κυρώσεων για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ως ακολούθως:

Για τους νέους κλάδους που είναι υπόχρεοι, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται:

  1. i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, από την 1η Απριλίου 2024 και
  2. ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, από την 2α Μαΐου 2024,

iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

Η απόφαση προβλέπει ως προς την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας  αναλυτικά τα ακόλουθα:

Μέρος Α

Τροποποίηση του Μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας -Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπό στοιχεία 49758/ 26-5-2022 (Β’ 2668) υπουργικής απόφασης

Στο Μέρος Α της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Β’ 2668), αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως εξής:

«………

γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19).

Για τους κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται:

  1. i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας ως ανωτέρω, από την 1η Απριλίου 2024 και
  2. ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, ανωτέρω, από την 2α Μαΐου 2024,

iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ

10 Βιομηχανία τροφίμων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

11 Ποτοποιία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

31 Κατασκευή επίπλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

δ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού

[…]

Μέρος Δ’

Η ισχύς της απόφασης αυτής, ως προς το Μέρος Α’ άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 .