Σας ενημερώνουμε ότι  βάσει του Νόμου 4819/2021, όλες οι εταιρίες που εισάγουν ή/και παράγουν, ή/και διαθέτουν στην ελληνική αγορά συσκευασίες ή/και συσκευασμένα προϊόντα, είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν χρηματική εισφορά, ώστε να οργανώνεται η ανακύκλωση των συσκευασιών.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, και με σκοπό την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης της εταιρίας σας, σας επισυνάπτουμε:

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (N. 4819/2021), οι ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν είναι οι ακόλουθες:

Υπογραφή της Σύμβασης Συνεργασίας   (η Σύμβαση είναι τυποποιημένη και είναι η ίδια για όλους τους υπόχρεους διαχειριστές, ενώ επίσης είναι εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας)

  1. Συμπλήρωση της ημερομηνίας υπογραφήςτης Σύμβασης.

        1Α. Αν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή του ορισμένου εκπροσώπου της εταιρίας που ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή αν η σύμβαση επικυρωθεί στην ιστοσελίδα gov.gr

 Συμπλήρωση της Ετήσιας Δήλωσης Ποσοτήτων Συσκευασιών Κατανάλωσης(αρχείο: ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (2023).xlsx)

  1. Ακολουθεί και η διαδικασία εγγραφής της εταιρείας σας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)

Εγγραφή στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 (http://empa.eoan.gr/login.php)