Παρατείνονται μέχρι και τις 14-02-2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 415281/24-10-22 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα στοιχεία των πληγεισών οικιών και επιχειρήσεων από την θεομηνία 14ης Αυγούστου 2022 του Δήμου Βόλου, όπως συνετάχθη από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. 322064/16.8.2022 (ΑΔΑ: 9Β9Κ7ΛΡ-ΟΛΕ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας και την υπ’ αρ. 61329/17.8.2022 (ΑΔΑ: 6Υ5ΖΩ96Β7Ο) απόφαση του Δημάρχου Βόλου, που λήγουν ή έληξαν από 14.8.2022 μέχρι και 14.2.2023.
2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 14.8.2022 μέχρι και 14.2.2023, παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
3. Αναστέλλεται μέχρι και την 14.2.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 14.8.2022 οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντοτήτων.
4. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές των παρ. 1 και 2, από τις 14.8.2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 14.8.2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση  του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 της παρούσας.

 

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ΦΕΚ

FEK-2022-Tefxos B-05562-downloaded -31_10_2022 – ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ