Παρατείνονται μέχρι και τις 14-02-2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονταιστον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 415281/24-10-2022 έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα στοιχεία των πληγεισών
οικιών και επιχειρήσεων από την θεομηνία της 14ης Αυγούστου 2022 του Δήμου Βόλου
, όπως συνετάχθη από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. 322064/16-08-2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 9Β9Κ7ΛΡ-ΟΛΕ) και την υπ’ αρ. 61329/
17-08-2022 (ΑΔΑ: 6Υ5ΖΩ96-Β7Ο) απόφαση του Δημάρχου Βόλου, καθώς και στον πίνακα της υπ’ αρ. 82833/ 1-11-2022 απόφασης του Δημάρχου Βόλου (ΑΔΑ: 63ΓΛΩ96-ΡΔΕ), που λήγουν ή έληξαν από 14/08/2022 μέχρι και 14-02-2023.

FEK-2022-Tefxos -06360-downloaded -15_12_2022