Κατηγορία 'Ανακοινώσεις'

Ρύθμιση θεμάτων Εμπορικών Μισθώσεων

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου καλεί όσους εμπόρους και επιχειρηματίες, που προτίθενται να προβούν σε μείωση της εμπορικής μίσθωσης,  να απευθυνθούν  με αίτηση στην αρμόδια Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις της Περιφέρειας όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15.9.2011).

Αναφέρονται τα εξής:

  1. Συνιστώνται  Επιτροπές Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30).  Στις Επιτροπές υπάγονται και οι, βάσει του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ., εξαιρούμενες μισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α΄, β’, ιγ’, ιε’, ιστ΄και ιθ΄της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

(ΣΗΜ.: Ητοι εκτός από όλες τις εμπορικές μισθώσεις και τις μισθώσεις ελευθέρων επαγγελματιών, υπάγονται και οι μισθώσεις οικοτροφείων και χώρων εντός συνοριακών σταθμών, λιμένων ή αεροδρομίων, αλσών και κήπων, νεκροταφείων, αρχαιολογικών χώρων, ΑΕΙ & ΤΕΙ, διατηρητέων κτιρίων, σχολικών κυλικείων, και εντός σταδίων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων για στέγαση κυλικείων και εγκατάσταση διαφημίσεων).

  1. Οι Επιτροπές συγκροτούνται από τρία (3) μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ως εξής:  έναν Σύμβουλο, Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που υπηρετεί σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της περιφερειακής ενότητας και ένα εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
  2. Τα μέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωματικά,  κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Επίσης, έχουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας
  3. Οι Επιτροπές Διακανονισμού εδρεύουν και λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας και μπορούν να είναι περισσότερες από μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ορίζονται ο αριθμός των Επιτροπών, τα μέλη αυτών, καθώς και ο γραμματέας κάθε επιτροπής, εκ των υπαλλήλων της οικείας περιφερειακής ενότητας. Κάθε επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας υποδεικνύει στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, ενός προθεσμίας 15 ημερών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση του τελευταίου, ένα μέλος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Τα μετέχοντα στις Επιτροπές μέλη επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των υποδειχθέντων. Η έγγραφη πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη και η δεκαπενθήμερη προθεσμία ισχύουν και για την υπόδειξη των εκπροσώπων των ιδιοκτητών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται τον απευθείας ορισμό των μελών από τον Περιφερειάρχη. Στην περίπτωση αυτή, ως εκπρόσωποι ορίζονται ένας μισθωτής και ένας εκμισθωτής ακινήτου της περιφέρειας που υπάγονται στη ρύθμιση του π.δ. 34/1995. Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη για ένα ακόμη χρόνο.
  4. Η Επιτροπή Διακανονισμού είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή από την τελευταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 (Α΄211)), καθώς και η προηγούμενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή μίσθωση. Η υποβολή της αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
  5. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που προσκομίζει το άλλο μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται στην Επιτροπή μετά ή διά δικηγόρου.
  6. 7.    Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νομίμους εκπροσώπους τους ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Διαφορετικά, η Επιτροπή εκδίδει Πόρισμα, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν τα μέρη,  το οποίο εκφράζει την εκτίμησή της επί της υποθέσεως, καθώς και τη γνώμη της τυχόν μειοψηφίας. Το Πόρισμα της Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη από τα Δικαστήρια και εκτιμάται ελεύθερα.
  7. Συμβιβασμός επί του μισθώματος που επιτυγχάνεται από τα μέρη χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχετική αναφορά ή πριν από την ακρόαση μπορεί να επικυρώνεται από αυτή με την υποβολή υπογεγραμμένου από τα μέρη Πρακτικού. Το επικυρωμένο από την Επιτροπή Πρακτικό επέχει  θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.
  8. 9.    Η έναρξη της διαδικασίας για επίτευξη συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 5. Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την  ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα σύμφωνα με την παράγραφο 7.

10.  Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται και μισθώσεις των π.δ 715/79 (Α΄ 212) (Σημ. Μισθώσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και π.δ 19/1932 (Α΄409) (Σημ. Μισθώσεις Δημοσίου). Η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από τον εκμισθωτή ή μισθωτή που υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου κατά τη διάρκεια του έτους παρακολουθώντας τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας μας και την ραγδαία ύφεση τις εμπορικής δραστηριότητας έχει ως κύριο μέλημα την επιβίωση και την στήριξη όλων των μικρομεσαίων συναδέλφων επιχειρηματιών. Ο Σύλλογος έχει κατά σειρά αποστείλει επιστολές και έχει απευθυνθεί σε αρμοδίους για την επίτευξη των πάγιων προτάσεων του, που στοχεύουν στη ελάφρυνση των φοροεισπρακτικών μέτρων, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες και την αναστολή του Τειρεσία για όλη την περίοδο της κρίσης, τη μείωση επιτοκίου πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων των Τραπεζών, τη ρύθμιση αποπληρωμής δανείων ΤΕΜΠΜΕ, το  πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, την προσωρινή μείωση των εισφορών μας προς ΟΑΕΕ και άλλες προτάσεις που θα απελευθερώσουν το συνάδελφο έμπορο από καθημερινά δεσμά της κρίσης. Οι προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου ακούστηκαν με προσοχή από όλους τους υποψηφίους Βουλευτές της πόλης μας, οι οποίοι ενημερώθηκαν επακριβώς για την οικονομική κατάσταση που διανύουν οι έμποροι και υποσχέθηκαν πως θα σταθούν αρωγοί και συμπαραστάτες μας.

Επίσης, ο Σύλλογος με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο προσπαθεί να πατάξει το παράνομο εμπόριο, το οποίο μαστίζει την αγορά, εισφοροδιαφεύγει και επιβαρύνει τον φορολογούμενο πολίτη. Οι συναντήσεις  με τους υπευθύνους της Δημοτικής Αστυνομίας, της Αντιδημαρχίας, τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και του ΣΔΟΕ συντέλεσαν στην προσπάθεια να αναλογιστούμε όλοι την ανεξέλεγκτη  κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το παράνομο εμπόριο. Ο κάθε φορέας στις δυνατότητες που του αναλογούν οφείλει να αποτρέψει την άσκηση παράνομης εμπορικής δραστηριότητας προστατεύοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και όλης της πόλης. Ακόμη, με διαφημιστική καμπάνια μέσω αφισών, μπλοκ και τσαντών αγοράς, που διανεμήθηκαν στην πόλη αλλά και στο Επιχειρηματικό Πανόραμα,  προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους καταναλωτές με το σύνθημα « ΒΟΛΙΩΤΗ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΕ ΣΕΝΑ – ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου βλέποντας το καθημερινό κλείσιμο των καταστημάτων και την απώλεια θέσεων εργασίας, προέβη τις ημέρες του Πάσχα σε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας αναρτώντας στις βιτρίνες των καταστημάτων, που έχουν κλείσει, αφίσες με το μήνυμα:

 

«ΕΔΩ ΥΠΗΡΧΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΛΙΩΤΩΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ

Στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις»

 

Κι αυτός ήταν κι ο λόγος που ο Εμπορικός Σύλλογος δεν συμφώνησε στη λειτουργία της φετινής εμποροπανήγυρις θεωρώντας το θεσμό αυτό αναχρονιστικό και επιπλέον πως αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στην ήδη οικονομικά επιβαρυμένη τοπική αγορά. Ας υπενθυμίσουμε πως ο πρώην δήμαρχος κ. Κουντούρης 13 χρόνια πριν είχε καταργήσει το θεσμό αυτό υπερασπίζοντας τη σκέψη πως παρέπεμπε σε ήθη και έθιμα άλλων εποχών. Ο Σύλλογος εξ αρχής επισήμανε στους αρμοδίους τις αντιρρήσεις και τα προβλήματα που θα ενέκυπταν και για οποιαδήποτε σκέψη λειτουργίας παζαριού εντός της πόλης,  τη θεωρεί αδιανόητη και “επικίνδυνη”.  Ως εκ τούτου, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκφράσει επίσημα τις προτάσεις τους στο Δήμο Βόλου και στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση της πόλης ως τόπος τουρισμού, προσελκύοντας με ενδιαφέρον  τους επισκέπτες άλλων περιοχών της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.    

Σε συχνές συναντήσεις με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας εξέφρασε τις αντιρρήσεις για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως για την πεζοδρόμηση των οδών  Σπ. Σπυρίδη και Σωκράτους. Ακόμη, κατέθεσε τις προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο εμπορικό κέντρο της πόλης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Τέλος, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προτίθεται να απευθυνθεί στην αρμόδια Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις της Περιφέρειας όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15.9.2011), η οποία είναι εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30). Όσοι εκμισθωτές ακινήτων επιθυμούν αναπροσαρμογή μισθώματος, να απευθυνθούν στα κατά τόπο γραφεία του Συλλόγου για να κινήσουμε ομαδικά τη διαδικασία αυτή.

Σε 7 δόσεις η εξόφληση φόρων εισοδήματος

0

Σε επτά μηνιαίες δόσεις η εξόφληση του φόρου φυσικών προσώπων, για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ.

Τη θέσπιση επτά δόσεων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στις 31 Αυγούστου και την τελευταία την 28η Φεβρουαρίου του 2013, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη ρύθμιση υπάγονται μόνο όσοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και το οικογενειακό τους εισόδημα είναι έως 60.000 ευρώ. Σε όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνει μετά τον Αύγουστο ο αριθμός των δόσεων θα είναι μικρότερος από επτά ώστε σε καμία περίπτωση η τελευταία πληρωμή να μην ξεπερνά το όριο του Φεβρουαρίου. Οι δόσεις δεν καλύπτουν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Όσοι έχουν πληρώσει ήδη την πρώτη δόση 30 Ιουνίου μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε επτά δόσεις από τα τέλη Αυγούστου και μετά, ενώ όσοι έχουν πληρώσει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από τις 30 Σεπτεμβρίου

Συγκεκριμένα, με άμεση εφαρμογή:

• Θεσμοθετούνται διαδικασίες διευκόλυνσης της εξόφλησης σε επτά μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι €60.000 αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012.

• Η τελευταία δόση, για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013.

• Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012.

• Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012.

• Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012 ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι Φεβρουάριο 2013.

• Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από €300.

• Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

• Στο προτεινόμενο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

• Όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις ΔΟΥ αλλά θα μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό που έχουν στη διάθεσή τους.

• Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%.

• Όσοι επιθυμούν να καταβάλουν το φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς.

Οι ρυθμίσεις επιτρέπουν στους φορολογούμενους να διαχειριστούν με μεγαλύτερη άνεση τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Έτσι:

• Οι ρυθμίσεις καλύπτουν το 96% των νοικοκυριών που υποβάλλουν δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος.

• Η μέση δόση μειώνεται σημαντικά επιτρέποντας στους φορολογουμένους να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους ευκολότερα.

• Μειώνεται η ταλαιπωρία των πολιτών στο ελάχιστο, καθώς δεν χρειάζεται καμία ενέργεια ή αίτηση για να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

 

Τέλος, όσοι έχουν κάνει τις αιτήσεις για μείωση ασφαλιστικών εισφορών εμπρόθεσμα έως τις 30 Ιουνίου 2012 θα λάβουν τη μείωση το μήνα Σεπτέμβριο 2012, ενώ όσοι κατέθεσαν την αίτηση ως τις 30 Ιουλίου θα λάβουν τη μείωση από το μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο.

 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2012

0

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 802/1978, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2012 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 16 Ιουλίου και θα λήξουν την Παρασκευή, 31 Αυγούστου.
Σε ότι αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων, οι συνάδελφοι πρέπει να προσέξουν τα εξής:
1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.  Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).
3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά. 
Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.  Ειδικότερα:
Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 
Το εμπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις τακτικές εκπτώσεις, καθώς αποτελούν μία ανάσα μέσα στην βαθύτατη κρίση.  Καλούμε τους Έλληνες καταναλωτές να εμπιστευθούν και πάλι τις οργανωμένες εμπορικές επιχειρήσεις και όχι το παρεμπόριο και τους διαβεβαιώνουμε ότι, μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για την κατά το δυνατόν καλύτερη τιμολόγηση των προϊόντων που προσφέρουμε.
Σας ενημερώνουμε ότι στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα προσφορών, που στο μυαλό του καταναλωτή λειτουργούν εισαγωγικά ως «προπομπός»  της κύριας περιόδου των θερινών τακτικών εκπτώσεων.

 

Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1849Β) η Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/6-6-2012 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία ενεργοποιεί το άρθρο 32 ν. 4075/2012 και προβλέπει την διαδικασία υπαγωγής των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.
Πιο συγκεκριμένα:
• Παρέχεται δικαίωμα υπαγωγής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά.
• Σημειώνεται ότι το δικαίωμα επιλογής για την αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας έχουν όσοι είναι ενήμεροι, δηλαδή καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους ή τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης στην οποία έχουν υπαχθεί.  Η υπαγωγή τους στην χαμηλότερη κατηγορία θα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ενήμεροι.  Εάν πάψουν να είναι ενήμεροι, επανέρχονται στη κατηγορία  που βρίσκονταν πριν υποβάλλουν την αίτηση.
• Δεν έχουν δικαίωμα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία όσοι είναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.
• Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στο αρμόδιο κατά περίπτωση περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ , άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014.  Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (δηλ. από 13 Ιουνίου 2012).
• Από 1-1-2015 οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος θα επιστρέφουν στην κατηγορία που υπάγονταν πριν την υπαγωγή τους.  Στην προηγούμενη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οι ασφαλισμένοι να επανέλθουν, όποτε θέλουν, με μία αίτηση τους.
• Δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία  παράλληλα με το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

0

Τη Δευτέρα 4  Ιουνίου 2012, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος η αγορά του Βόλου και της Νέας Ιωνίας θα παραμείνει κλειστή. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως αργία και τα καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας παραμένουν κλειστά.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

0

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

 

 

Α/Α

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ

 

ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

 

1

10.04.2012

08:00 – 19:00

 

2

17.04.2012

14:00 – 22:00

 

3

19.04.2012

08:00 – 17:00

 

4

07.05.2012

09:00 – 19:00

 

5

08.05.2012

13:00 – 22:00

 

6

14.05.2012

06:00 – 17:30

& AMADEA 07:00 – 18:00 

7

29.05.2012

13:00 – 22:00

 

8

16.06.2012

06:30 – 20:00

 

9

19.06.2012

13:00 – 22:00

 

10

10.07.2012

07:00 – 17:00

 

11

30.07.2012

07:00 – 19:00

 

12

01.08.2012

09:30 – 18:00

 

13

14.08.2012

09:00 – 19:00

 

14

29.08.2012

09:00 – 19:00

 

15

14.09.2012

16:00 – 22:30

 

16

20.09.2012

08:00 – 19:00

 

17

21.09.2012

06:00 – 17:30

 

18

03.10.2012

09:30 – 18:00

 

19

04.10.2012

08:00 – 18:00

 

20

13.10.2012

08:00 – 17:30

 

21

14.10.2012

09:30 – 19:00

 

22

01.11.2012

08:00 – 18:00

 

23

09.11.2012

08:00 – 18:00

 

Απαραίτητες διευκρινήσεις για το νέο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων

0

Με την δημοσίευση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 και της ερμηνευτικής της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 4601/304/12-3-2012, ολοκληρώθηκαν οι τροποποιήσεις επάνω στα εργασιακά θέματα, που επιβάλλει το δεύτερο μνημόνιο, όπως κυρώθηκε μέσα από το ν. 4046/2012.
 Ενόψει του νέου περιβάλλοντος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ συνεδρίασε την Δευτέρα, 2 Απριλίου, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Συνομοσπονδία σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο εμπόριο.  Μετά τις διαπιστώσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
1. Παρατηρείται εσχάτως το απαράδεκτο φαινόμενο να εισβάλλουν στα μαγαζιά μας οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας και να ζητούν φορτικά από τους συναδέλφους που μειώνουν μισθούς, να «αποδείξουν» ότι δεν είναι μέλη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου.  Σε αντίθετη περίπτωση, τους απειλούν με πρόστιμα επειδή δεν τηρούν την σύμβαση του εμπορίου.  Οι ελεγκτές απλά δεν γνωρίζουν το νόμο.  Για να έχει εφαρμογή μία συλλογική σύμβαση πρέπει να ανήκει τόσο ο εργοδότης σε Εμπορικό Σύλλογο όσο και ο εργαζόμενος στο τοπικό σωματείο εργαζομένων.  Όμως, οι ελεγκτές εξετάζουν την ύπαρξη συνδικαλιστικής ιδιότητας μόνο του εργοδότη και όχι και των εργαζομένων του, όπως έχουν υποχρέωση.  Η συμβουλή μας προς τους συναδέλφους είναι να μην τρομοκρατούνται από τις αυθαιρεσίες των ελεγκτών, που ερμηνεύουν το νόμο όπως τους αρέσει και παραβαίνουν τα καθήκοντά τους.  Για να επιλυθεί το θέμα αυτό μία και καλή, η ΕΣΕΕ απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό να δώσει σαφείς οδηγίες στο ΣΕΠΕ, ώστε να σταματήσουν άμεσα αυτοί οι μονομερείς, προκατειλημμένοι και καταχρηστικοί έλεγχοι.  Η ουσία είναι ότι το δικαίωμα του μέλους Εμπορικού Συλλόγου που οι εργαζόμενοί του δεν είναι συνδικαλισμένοι, να προχωράει σε ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι ισχύον και ισχυρό.
2. Είναι μύθευμα αυτό που τεχνηέντως διαδίδεται, ότι δήθεν αποτελεί μειονέκτημα για τον έμπορο εργοδότη η συμμετοχή του στους Εμπορικούς Συλλόγους.  Η εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι το λεγόμενο «διευθυντικό δικαίωμα», δηλαδή η δυνατότητα του εργοδότη να προσαρμόζει αυτομάτως τους μισθούς του συνόλου των εργαζομένων του σε ένα δεδομένο επίπεδο παρέχεται μόνο στους συναδέλφους που μετέχουν στους Εμπορικούς Συλλόγους.  Εάν, για παράδειγμα, η ΕΣΕΕ συμφωνήσει με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων μειώσεις μισθών στο εμπόριο, αυτές οι μειώσεις θα ισχύουν αυτομάτως για όλους τους εργαζόμενους των συναδέλφων που είναι οργανωμένοι σε Εμπορικούς Συλλόγους.  Αντίθετα, αυτό δεν ισχύει για τους εμπόρους που δεν ανήκουν σε Εμπορικούς Συλλόγους, οι οποίοι, έχοντας με τους υπαλλήλους τους ατομικές σχέσεις εργασίας, πρέπει να πάρουν τη σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, προκειμένου να γίνει η μείωση του μισθού.  Υπενθυμίζουμε ότι, ακόμη και το προβλεπόμενο, εντός 3μήνου από την λήξη της σύμβασης, διευθυντικό δικαίωμα για μείωση μισθών στο βασικό μισθό συν τα 4 προβλεπόμενα επιδόματα, επιφυλάσσεται μόνο για τους συναδέλφους που ανήκουν σε Εμπορικούς Συλλόγους και όχι στα μη μέλη.
3.  Για τις εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν ανειδίκευτο προσωπικό, το οποίο καλύπτεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παρέχεται άμεσο δικαίωμα μείωσης μισθών.  Οι μειώσεις είναι 22% για τους κατώτατους μισθούς και 32% για τους αντίστοιχους, που παίρνουν οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών.  Συνακόλουθα, ο βασικός μισθός του νέου ανειδίκευτου καθορίζεται στα 586,08 € και του αντίστοιχου κάτω των 25 ετών στα 510,95 €.  Οι μειώσεις γίνονται με διευθυντικό δικαίωμα και δεν είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη.  Επειδή αμφισβητείται εάν το δικαίωμα αυτό είναι διαρκές, καλό είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν ανειδίκευτο προσωπικό και θέλουν να κάνουν χρήση του, να προχωρήσουν σε μειώσεις άμεσα.
4. Σε ότι αφορά την κλαδική σύμβαση του εμπορίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ αποφάσισε να αναλάβει η Συνομοσπονδία πρωτοβουλία πραγματοποίησης άμεσης συνάντησης ανάμεσα στις εργοδοτικές οργανώσεις του εμπορίου και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να τεθούν οι ελάχιστοι απαιτούμενοι όροι, που μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρτιση νέας συλλογικής σύμβασης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συναδέλφων, μέσα στο κλίμα της όλο και περισσότερο επιδεινούμενης κρίσης, προτίθεται να θέσει επάνω στο τραπέζι προτάσεις μειώσεων και περικοπής επιδομάτων.  Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα συγκληθεί εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο για να εκτιμήσει την κατάσταση, οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.
5. Η μετενέργεια μίας σύμβασης περιορίζεται στο τρίμηνο.  Μετά την πάροδο των 3 μηνών, εξακολουθεί να ισχύει ο βασικός μισθός της κλαδικής σύμβασης, προσαυξανόμενος κατά 4 επιδόματα, δηλαδή ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με διευθυντικό δικαίωμα και όπως προαναφέραμε, επιφυλάσσεται μόνο για όσους είναι οργανωμένοι στις εργοδοτικές οργανώσεις.
– Για την εφαρμογή των παραπάνω, το επίδομα ωρίμανσης υπολογίζεται όπως πάγωσε στις 14-2-2012, ημέρα άμεσης ισχύος του νέου μνημονίου (ν. 4046/2012).  Περαιτέρω εξέλιξη των ωριμάνσεων δεν επιτρέπεται.
– Το επίδομα σπουδών περιλαμβάνει μόνο την ύπαρξη πτυχίου ή επαγγελματικής καθαρά εκπαίδευσης (πανεπιστημίου, ΤΕΙ, επαγγελματικής σχολής κλπ.).  Δεν περιλαμβάνει άλλα επιδόματα προσόντων που πιστοποιούνται με πτυχίο, όπως γλώσσας, χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ.
– Σε ότι αφορά το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, οι συλλογικές συμβάσεις συνήθως προβλέπουν 3 επιδόματα αυτής της φύσης: ειδικών συνθηκών, ειδικών κινδύνων και ανθυγιεινής εργασίας.  Από την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 δεν προκύπτει ρητά ποιό από αυτά παραμένει σε ισχύ.  Απλά αναφέρεται ότι «ως επίδομα επικινδύνου εργασίας νοούνται όλα τα επιδόματα που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα και την ζωή του εργαζόμενου».  Αυτά όμως αποδεικνύονται μόνο στους τόπους εργασίας ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν εκεί, οπότε δεν μπορεί να προκύψει χωρίς αμφιβολία, ποιό από τα 3 επιδόματα παραμένει ή αν παραμένουν όλα.  Είναι κάτι που θα ορίσει ο εργοδότης και θα κριθεί τελικά από τα δικαστήρια.
6. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τους παλιούς εργαζόμενους, ενώ για τους νέους και για όσο χρόνο δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση, η διμερής διαπραγμάτευση για το ύψος του μισθού μπορεί να ξεκινήσει από το κατώτατο όριο, που θέτει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης, υπό τους παραπάνω όρους.
7. Το δικαίωμα των συναδέλφων που είναι μέλη των Εμπορικών Συλλόγων να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες μειώσεις, υπογράφοντας με το προσωπικό τους επιχειρησιακές συμβάσεις, παραμένει σε ισχύ.  Αυτή είναι και η καλύτερη λύση και προτείνεται από την ΕΣΕΕ, για όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και η δραστική μείωση μισθών είναι ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητές τους, προκειμένου να επιβιώσουν.  Η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης μπορεί να καθορίσει ύψος μισθών μέχρι το ύψος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, μετά δε την απόδοση δικαιώματος υπογραφής και στις ημιεπίσημες ενώσεις προσώπων εργαζομένων (και όχι μόνο στα εργατικά σωματεία, που προβλεπόταν παλιά), η κατάρτισή της είναι εύκολη, σύντομη και ανέξοδη.
8. Η υποχρεωτικότητα της διαιτησίας καταργείται, υπό την έννοια ότι προσφυγή στην διαιτησία μπορεί να γίνει μόνο μετά από κοινή συμφωνία των μερών και όχι μόνο με μονομερή πρωτοβουλία είτε των εργαζομένων, είτε των εργοδοτών.

Για κάθε εξέλιξη σχετικά με τις συνεννοήσεις που γίνονται τόσο με τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις όσο και με τις οργανώσεις των εργαζομένων, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.