Κατηγορία 'Δελτία Τύπου'

Απαγόρευση πώλησης διαρκών ειδών στα σούπερ μάρκετ

0

Μετά από συλλογικές, διαρκείς, συστηματικές και εντοπισμένες παρεμβάσεις προς την Κυβέρνηση, τόσο από την ΕΣΕΕ όσο και από τους Εμπορικούς Συλλόγους, η προσπάθειά μας απέδωσε καρπούς. 

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, απαγορεύεται  πλέον η πώληση διαρκών προϊόντων από τα καταστήματα τροφίμων που μένουν ανοικτά κατά την διάρκεια του lockdown. 

Αποκαθίσταται κατά τον τρόπο αυτό η ισότητα των όπλων στην αγορά και αποφεύγεται μια σημαντική στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού, καθώς απαγορεύεται πλέον στις επιχειρήσεις τροφίμων να εκμεταλλευτούν προνομιακά την λειτουργία τους για να οικειοποιηθούν προς όφελός τους ένα σημαντικό τμήμα του τζίρου των διαρκών προϊόντων, την στιγμή που οι αντίστοιχες επιχειρήσεις μας παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Σύμφωνα με  το ΦΕΚ 4946/10.11.2020 της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Το σημείο 22 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

22.Καταστήματα τροφίμων
(π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία), φαρμακεία,
συνεργεία αυτοκινήτων
• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ.
επιπλέον
• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου
υφίστανται
• Λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων την Κυριακή 15.11.2020
από 9:00 έως 17:00.
• Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να
πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους
κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.41, β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,
γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.43, δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.51, ε) λιανικό
εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, στ) λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/
ΚΑΔ 47.54, ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων των
ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων
για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), καθώς και του λιανικού
εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ
47.59.58.37)/ΚΑΔ 47.59, η) λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.61, θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65, ι) λιανικό εμπόριο
ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τα καλσόν
(ΚΑΔ 47.71.71.43)/ΚΑΔ 47.71 και ια) λιανικό εμπόριο υποδημάτων
και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.72.

2. Το σημείο 24 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.».
Τεύχος B’ 4946/10.11.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54985
3. Το σημείο 1 και ο τίτλος του σημείου 6 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

1. Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή
εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και
του ν. 4703/2020 (Α’ 131)
 
Διοργάνωση συναθροίσεων ή
εκδηλώσεων από επιχειρήσεις
Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διοργανώνουν ή
φιλοξενούν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) ημερολογιακές ημέρες και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) και αναστολή λειτουργίας για τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες.
Διοργάνωση συναθροίσεων ή
εκδηλώσεων από φυσικά πρόσωπα
Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν ή φιλοξενούν εκδηλώσεις
για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.

6. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–παρευρισκομένων/αποστάσεων, πώλησης προϊόντων, τήρηση των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση.».
5. Η παρούσα ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

0

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για γενικό απαγορευτικό σε όλη τη χώρα μέσα σε ένα τόσο σύντομο διάστημα μας λόγω έξαρσης της πανδημίας COVID-19  έρχεται να χτυπήσει ακόμη μια φορά την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, αισθανόμαστε ότι οι κόποι των τελευταίων μηνών, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων πήγαν χαμένοι. Δεν προλάβαμε όχι μόνο να επανέλθουμε ως προς την οργάνωση αλλά και να ισοσκελίσουμε τις μεγάλες ζημίες και τα βάρη του προηγούμενου “Lock down”. 

Ο καιρός προετοιμασίας για την αποφυγή αυτής της καταστροφικής για τους επαγγελματίες απαγόρευσης λειτουργίας της αγοράς χαρακτηρίστηκε από ευκαιριακές λύσεις και πολλές  αστοχίες από την κυβέρνηση.

Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων την πρώτη φορά δεν ήταν ουσιαστικά και στην πραγματικότητα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας «θυσιάστηκε» στο βωμό της δημόσιας υγείας.

Ο εμπορικός κόσμος βρίσκεται σε «αναπνευστήρα» και επείγει τώρα παρά ποτέ η κυβέρνηση να βρει λύσεις και να ανακοινώσει μέτρα στήριξης,  που θα δώσουν «οξυγόνο» στις επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη φορά οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Απαιτούμε μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομία, θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και θα ελαφρύνουν τον επιχειρηματία από τα δυσβάσταχτα χρέη που επέφερε η υγειονομική κρίση.

Δεν θα ανεχτούμε αλλά μέτρα επικοινωνιακού πλαισίου και πρόσκαιρες λύσεις, για μια οικονομική πληγή που δεν επουλώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Την πρώτη φορά «βάλαμε πλάτη» όλοι μας για την υγεία της χώρας, τώρα το ίδιο το κράτος πρέπει να «βάλει πλάτη» για μας.

Συνάδελφοι,

Διανύουμε δύσκολες μέρες γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ψύχραιμοι κι αλληλέγγυοι. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσουμε την ασφάλεια της υγείας μας και την ασφάλεια της οικονομίας μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

0

Από τις 13 Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19. Φτάνοντας λίγες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενημερωνόμαστε ότι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου έχει πολύ χαμηλή βαθμολογία, γεγονός που κατά την άποψή μας οφείλεται  στα  λανθασμένα κριτήρια του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ελπίζαμε ότι θα έδινε πραγματικά « μια ανάσα» στους συναδέλφους εμπόρους. Πρόκειται, τελικά, για φρούδες ελπίδες καθώς οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βαθμολόγησης δεν είναι καθόλου ευνοϊκά για τις μικρές επιχειρήσεις, που τόσο επλήγησαν από την «κρίση»  του κορωνοϊού. 

Θεωρούμε ότι το ποσό των 30.000.000 ευρώ για όλη την Θεσσαλία είναι πολύ μικρό σε αντιστοιχία του πλήθους των επιχειρήσεων που επλήγησαν, γι’  αυτό είναι αναγκαίος τουλάχιστον ο τριπλασιασμός της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, στο ποσό των  90.000.000 ευρώ . Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν συνετό να είχε γίνει μια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να καταρτιστούν τα ορθά κριτήρια βάσει των αναγκών και της ιδιομορφίας της τοπικής οικονομίας, και να πληρούνται οι προδιαγραφές ένταξης περισσοτέρων  επιχειρήσεων.

Ακόμη, η ανάσα  ρευστότητας από 5.000 έως 50.000 ευρώ με  τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, θα έπρεπε να κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και να διανεμηθούν με ορθές προϋποθέσεις τα χρήματα.

Δυστυχώς,  χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για την ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων, καθώς ο σχεδιασμός άμεσης δράσης και οι όροι  του προγράμματος πράγματι θα έδιναν « μια ανάσα» ρευστότητας για την ανάπτυξη του εμπορίου, θα γινόταν τροχοπέδη τοπικής ύφεσης και ανασταλτικός παράγοντας λουκέτων για τις πληγείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, για την έγκαιρη υπαγωγή όλων των επιχειρήσεων θα συνιστούσαμε την παράτασή δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, καθώς έχει δημιουργηθεί μεγάλος όγκος φόρτου εργασίας και διεκπεραίωσης πολλών υποχρεώσεων για όσους απευθύνονται σε λογιστικά γραφεία ή γραφεία υποβολής προγραμμάτων.  

Η ανάγκη στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι αδήριτη και οι πολιτικοί φορείς οφείλουν να βρίσκονται στο πλευρό των συμπολιτών τους και να υπηρετούν τα δίκαια συμφέροντα τους. Η προστασία της δημόσια υγείας και της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι οι πρωτεύουσες ευθύνες.

Αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των πληττόμενων επιχειρήσεων κατά την πανδημία

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου και το Επιμελητήριο Μαγνησίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ πραγματοποίησαν έρευνα που αφορά την αποτίμηση των μέτρων στήριξης κατά την πανδημία COVID-19, διερευνώντας την ανταπόκριση των τοπικών επιχειρήσεων και καταγράφοντας προτάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID – 19

Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας

Α. Βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του δείγματος

 • Το 80% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και από εκείνες οι μισές στο λιανικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης.
 • Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, περίπου 7 στις 10 είναι ατομικές επιχειρήσεις.
 • Το ένα τρίτο των επιχειρήσεων του δείγματος λειτουργεί πάνω από 30 έτη και το ένα έκτο άνοιξε εντός της τελευταίας δεκαετίας.
 • Το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δεν απασχολούν κανέναν μισθωτό υπάλληλο.
 • Μια στις δέκα επιχειρήσεις του δείγματος κάνει διαδικτυακές πωλήσεις καθώς και το 4% του δείγματος ξεκίνησε την υπηρεσία διαδικτυακών πωλήσεων μετά την έναρξη της πανδημίας.

Β. Αντιλήψεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

 • Η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος περίπου το 90%, ανέστειλε τη λειτουργία και το 95% ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ
 • Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος (93%) εντάχθηκαν στο μέτρο καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δύο στις τρεις στο μέτρο μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης και τέσσερις στις δέκα στο μέτρο έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών.
 • Ένας στους έξι επιχειρηματίες δήλωσε ικανοποιημένος από τα μέτρα στήριξης ενώ τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τα εν λόγω μέτρα.
 • Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι οι διαδικασίες ένταξης στα μέτρα δεν ήταν περίπλοκές καθώς και ότι ενημερώθηκαν εύκολα για το τι χρειαζόταν να κάνουν ώστε να ενταχθούν.

Γ. Αξιολόγηση μέτρων στήριξης

 • Το πιο σημαντικό μέτρο στήριξης βάσει της έρευνας ήταν η «μείωση του μισθώματος» με επτά στους δέκα επιχειρηματίες που έλαβαν μέρος στην έρευνα, να δηλώνουν ότι ήταν πολύ ή αρκετά σημαντικό. Ακολουθεί η «έκπτωση 25% των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες» με το 56% των ερωτώμενων να το αξιολογεί σημαντικό.
 • Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τα μέτρα «αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών», «Αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης» και «Καταβολή μειωμένου δώρου Πάσχα» είναι και αυτά πολύ ή αρκετά σημαντικά.

Δ. Βαθμός αισιοδοξίας

 • Το 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι η επιχείρησή του θα επανέλθει σε κανονικό επίπεδο λειτουργίας σε ένα έτος, το 24% θεωρεί νωρίτερα από ένα έτος, το 19% αργότερα από ένα έτος και ένα 4% εκτιμά ότι δεν θα επανέλθει ποτέ στα ίδια επίπεδα.
 • Μια στις δέκα επιχειρήσεις του δείγματος είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να κλείσουν οριστικά μέχρι το τέλος του 2020, ενώ για μία στις πέντε θα εξαρτηθεί εάν υπάρξει και 2ο κύμα του covid19.

Εκτός από τις κλειστού τύπου ερωτήσεις που παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από τις επιχειρήσεις στη διατύπωση προτάσεων. Σημαντικό τμήμα των προτάσεων αφορά στη χρηματοδότηση και στο ζήτημα της ρευστότητας.  Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται ενδεικτικά οι προτάσεις των επιχειρηματιών για τη διεύρυνση και εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων μέτρων αλλά και προτάσεις σχετικά με νέα μέτρα.

Πίνακας 1: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ ● Υψηλότερη των 800 ευρώ αποζημίωση ειδικού σκοπού
Κρατική επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων ● Παροχή άτοκων δανείων σε επιχειρήσεις και ευνοϊκότερες συνθήκες σύναψης με παροχή «περιόδου χάριτος»
 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων/Επιταγών κ.α. ● Παράταση εξόφλησης των επιταγών  
Μείωση καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης 40%, μόνο για υπόχρεους που έκλεισαν με κρατική εντολή ● Μείωση καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης 40% για όλο το 2020  
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ● Καθολική ισχύ όλων των μέτρων σε όλους τους κλάδους του εμπορίου και ειδικά σε όσους έθεσαν τη λειτουργία της επιχείρησης σε αναστολή με κρατική εντολή
Πίνακας 2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ●Μείωση φόρων ●Κατάργηση Τέλους επιτηδεύματος ● Διαγραφές οφειλών ● Μείωση του φορολογικού συντελεστή καθώς και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (Ιδανικά από 24% στο 15%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ● Παροχή κρατικών εγγυήσεων σε κάποιο ποσοστό σε προγράμματα επιδοτήσεων ● Κρατικές Επιχορηγήσεις- Χρηματοδότηση της αγοράς- Παροχή κεφαλαίων κίνησης ● Ενίσχυση της ρευστότητας των Τραπεζών ●  Οικονομική ενίσχυση του αγροτικού τομέα ● Δυνατότητα μη επιστροφής των επιδοτήσεων
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ● Οριστική πάταξη παρεμπορίου ● Προωθητική καμπάνια της ΕΣΕΕ με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην αγορά ● Ενημέρωση- Διαβεβαίωση του καταναλωτικού κοινού  ότι οι επιχειρήσεις τηρούν ρητά τα μέτρα προστασίας, ώστε να ενταθεί η επισκεψιμότητα στα καταστήματα και να περιοριστεί το αίσθημα του φόβου

Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά οι πίνακες αποτελεσμάτων και τα σχετικά διαγράμματα των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Α. Βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του δείγματος

1. Κλάδος δραστηριότητας
Χονδρικό εμπόριο 8%
Λιανικό ένδυση-υπόδηση 40%
Άλλο λιανικό εμπόριο 43%
Άλλη δραστηριότητα 4%
ΔΑ 5%
Σύνολο 100%
2. Νομική μορφή
ΑΤΟΜΙΚΗ 73%
ΟΕ/ΕΕ 20%
ΑΕ/ΕΠΕ 1%
ΑΛΛΗ 4%
ΔΑ 2%
Σύνολο 100%
3. Έτη λειτουργίας
1-10 έτη 14%
11-20 έτη 28%
21-30 έτη 22%
31 και πάνω 31%
ΔΑ 5%
Σύνολο 100%
4. Μισθωτοί
Κανένας 30%
Τουλάχιστον ένας 70%
Σύνολο 100%
5. Η επιχείρηση σας πραγματοποιεί διαδικτυακές πωλήσεις;
ΝΑΙ και έκανε πριν την έναρξη της πανδημίας 8%
ΝΑΙ και ξεκίνησε μετά την έναρξη της πανδημίας 4%
ΟΧΙ 84%
ΔΑ 4%
Σύνολο 100%

Β. Αντιλήψεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

6. Η επιχείρηση σας ανέστειλε τη λειτουργία της στις 18/3 με κρατική εντολή;
ΝΑΙ 89%
ΟΧΙ 11%
Σύνολο 100%
7. Η επιχείρηση ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα ΚΑΔ  
ΝΑΙ 94%
ΟΧΙ 1%
ΔΑ 5%
Σύνολο 100%
8. Σε ποια από τα παρακάτω μέτρα εντάχθηκε η επιχείρησή σας;
Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ 93%
Μείωση καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης 40% 64%
Έκπτωση 25% ασφαλιστικών εισφορών για ελ. επαγγελματίες/μη μισθωτοί 38%
Αναστολή πληρωμής φόρων 25%
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων/Επιταγών κ.α. 23%
Καταβολή μειωμένου δώρου Πάσχα από τους εργοδότες έως και 30/6 22%
Αναστολή για 3 μήνες ρυθμισμένων οφειλών σε δόσεις στον ΕΦΚΑ και για 4 μήνες στην Εφορία 21%
Αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης 20%
Ειδικό μέτρο «επιστρεπτέας προκαταβολής» για Εργοδότες, ΦΠ & ΝΠ 17%
Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών 16%
Έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης κάλυψης φορολογικών υποχρεώσεων 14%
Κρατική επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 7%
9.  Σε γενικές γραμμές πόσο ικανοποιημένος είστε από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα;
ΠΟΛΥ 1%
ΑΡΚΕΤΑ 16%
ΜΕΤΡΙΑ 38%
ΛΙΓΟ 20%
ΚΑΘΟΛΟΥ 23%
ΔΑ 2%
Σύνολο 100%
10. Πόσο περίπλοκες θεωρείτε ότι είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για την ένταξη της επιχείρησης στα μέτρα;
ΠΟΛΥ 11%
ΑΡΚΕΤΑ 34%
ΛΙΓΟ 34%
ΚΑΘΟΛΟΥ 12%
ΔΑ 9%
Σύνολο 100%
11.  Πόσο εύκολα ενημερωθήκατε για το τι πρέπει να κάνετε ώστε να ενταχθείτε σε κάποιο μέτρο;
ΠΟΛΥ 10%
ΑΡΚΕΤΑ 43%
ΛΙΓΟ 39%
ΚΑΘΟΛΟΥ 2%
ΔΑ 6%
Σύνολο 100%

Γ. Αξιολόγηση μέτρων στήριξης

12. Πόσο σημαντικά κρίνετε τα παρακάτω μέτρα
  ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΑ
Q11.1. Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ 15% 24% 22% 24% 14% 1%
Q11.2. Ειδικό μέτρο «επιστρεπτέας προκαταβολής» για Εργοδότες, ΦΠ & ΝΠ 14% 32% 12% 26% 11% 5%
Q11.3. Αναστολή πληρωμής φόρων 13% 29% 21% 23% 9% 5%
Q11.4. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων/Επιταγών κ.α. 17% 28% 20% 23% 9% 3%
Q11.5. Κρατική επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 10% 34% 16% 23% 9% 8%
Q11.6. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών 15% 37% 17% 22% 5% 4%
Q11.7. Έκπτωση 25% ασφαλιστικών εισφορών για ελ. επαγγελματίες/μη μισθωτοί 18% 38% 18% 15% 7% 4%
Q11.8. Αναστολή για 3 μήνες ρυθμισμένων οφειλών σε δόσεις στον ΕΦΚΑ και για 4 μήνες στην Εφορία 13% 31% 21% 24% 9% 2%
Q11.9. Έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης κάλυψης φορολογικών υποχρεώσεων 11% 30% 27% 20% 8% 4%
Q11.10. Αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης 8% 42% 21% 15% 4% 10%
Q11.11. Καταβολή μειωμένου δώρου Πάσχα από τους εργοδότες έως και 30/6 5% 43% 20% 14% 8% 10%
Q11.12. Μείωση καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης 40%, μόνο για υπόχρεους που έκλεισαν με κρατική εντολή 22% 50% 16% 10% 1% 1%
Πόσο σημαντικά κρίνετε τα παρακάτω μέτρα
  ΠΟΛΥ /ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ/ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΑ
Q11.1. Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ 39% 22% 38% 1%
Q11.2. Ειδικό μέτρο «επιστρεπτέας προκαταβολής» για Εργοδότες, ΦΠ & ΝΠ 46% 12% 37% 5%
Q11.3. Αναστολή πληρωμής φόρων 42% 21% 32% 5%
Q11.4. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων/Επιταγών κ.α. 45% 20% 32% 3%
Q11.5. Κρατική επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 44% 16% 32% 8%
Q11.6. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών 52% 17% 27% 4%
Q11.7. Έκπτωση 25% ασφαλιστικών εισφορών για ελ. επαγγελματίες/μη μισθωτοί 56% 18% 22% 4%
Q11.8. Αναστολή για 3 μήνες ρυθμισμένων οφειλών σε δόσεις στον ΕΦΚΑ και για 4 μήνες στην Εφορία 44% 21% 33% 2%
Q11.9. Έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης κάλυψης φορολογικών υποχρεώσεων 41% 27% 28% 4%
Q11.10. Αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης 50% 21% 19% 10%
Q11.11. Καταβολή μειωμένου δώρου Πάσχα από τους εργοδότες έως και 30/6 48% 20% 22% 10%
Q11.12. Μείωση καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης 40%, μόνο για υπόχρεους που έκλεισαν με κρατική εντολή 72% 16% 11% 1%

Δ. Βαθμός αισιοδοξίας

13. Πότε πιστεύετε ότι θα επιστρέψει η επιχείρησή σας σε ένα κανονικό επίπεδο λειτουργίας;
ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ 6%
ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ 5%
ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ 12%
ΣΕ 1 ΕΤΟΣ 40%
ΣΕ 2 ΕΤΗ 10%
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ 5%
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ 4%
ΔΑ 17%
14.  Πόσο πιθανόν είναι να κλείσει η επιχείρηση οριστικά μέχρι το τέλος του 2020;
ΠΟΛΥ 1%
ΑΡΚΕΤΑ 8%
ΛΙΓΟ 25%
ΚΑΘΟΛΟΥ 45%
ΔΑ 22%

Αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη  12 Μαρτίου 2020 με  σκοπό την αναβολή της επικείμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  του Συλλόγου μας, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ημέρα Δευτέρα,  23η Μαρτίου 2020. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για την προστασία της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η νέα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης θα οριστεί αφού αρθούν οι περιορισμοί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

0

Από την Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιστημονικούς φορείς για την εξέλιξη της πανδημίας αλλά και σε συνεννόηση με τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του,  προκειμένου να πιέσει για το υποχρεωτικό κλείσιμο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα έχει σταλεί επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, κ Σταϊκούρα Χρ, Ανάπυτξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Αδ., Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση Ι. και Υγείας κ. Κικίλια Β. για να τονίσει την αναγκαιότητα λήψης του παραπάνω μέτρου.

Η επιστολή είναι η εξής :

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα κρίση. Τα νέα δεδομένα, που διαμορφώνονται, δημιουργούν μια κατάσταση αβεβαιότηατς, προβληματισμού και θέτουν θέμα επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων .

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα η υγεία όλων και κύριο μέλημα ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών. Γι’ αυτό το αίτημα για  υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων μετατρέπεται σε επιτακτική ανάγκη και αφορά στο σύνολο της αγοράς και με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το κλείσιμο των μεγάλων εμπορικών κέντρων.

Οφείλουμε να  διαφυλάξουμε την υγεία των καταναλωτών, που επισκέπτονται τα ανοικτά καταστήματα, των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή κατά την εργασία τους αλλά και κατά τη μετάφορά τους χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επιπλέον, οφείλουμε να προστατεύσουμε τους καταστηματάρχες, που για ακόμα μία φορά πρέπει να σταθούν όρθιοι και να παλέψουν μόνοι και απροστάτευτοι. 
Οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εμπορικό κόσμο σε μια αγορά που υπολειτουργεί, καθώς ο κόσμος σέβεται την οδηγία «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». Αντιλαμβάνεστε ότι οι  ζημίες θα οδηγήσουν σε λουκέτα επιχειρήσεις και σε απώλεια θέσεων εργασίας.  

 Η πρόσφατη απόφαση αναστολής της λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων σαφώς παρακωλύει την εμπορική δραστηριότητα, εφ’ όσον ήδη σε κάποιες περιοχές της χώρας υπάρχει η απόφαση της «καραντίνας» κι αυτό συνεπάγεται το πάγωμα οποιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών ή συνεργασίας εμπορικών επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η αλληλεξάρτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αλυσιδωτή και καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των υπολοίπων εμπορικών καταστημάτων κατά τόπου της χώρας.

Κύριοι Υπουργοί,

Σε προηγούμενη επιστολή μας αιτούμαστε να ληφθούν κυβερνητικές αποφάσεις για μέτρα στήριξης των ΜμΕ, ώστε να αποφευχθεί το καταστροφικό φαινόμενο των υπερχρεωμένων επιχειρηματιών και η δυσπραγία πληρωμών προς Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, Υπαλλήλους και Προμηθευτές. Για την άμεση και αποτελεσματικότερη επανασταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να ληφθούν επιτακτικά μέτρα στήριξης, με γνώμονα το «προνοείν» κι όχι το «θεραπεύειν».

Στο πλαίσιο αυτής προνοητικότητας και της κοινωνικής μέριμνας, προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 • Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λειτουργίας και κίνησης ύψους 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν προσωρινά  ή λειτουργούν σε περιοχές που έχουν ληφθεί μέτρα βάσει της ΠΝΠ.(Βοήθημα που θα είναι ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές).
 • Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς.
 • Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.
 • Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών για τις πληττόμενες περιοχές και επιχειρήσεις.
 • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
 • Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 • Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δικαιώματος για απαίτηση ελέγχων στους εργαζόμενους.
 • Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των μακροχρόνιων απουσιών των εργαζομένων λόγω της επιδημίας.
 • Αναστολή καταβολής ενοικίων επιχειρήσεων τουλάχιστον για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο τρέχοντος έτους και μέριμνα αποπληρωμής αυτών έως 31/12/2020.

Ευελπιστούμε σύντομα ν η παγκόσμια κοινότητα να βγεί όσον το δυνατόν πιο ανώδυνα από αυτή τη λαίλαπα, τόσο όσον αφορά  την υγειονομική ασφάλεια, όσο και την σταθερή πορεία της οικονομίας. Θεωρούμε ότι το μέτρο υποχρεωτικού κλεισίματος πρέπει να επιβληθεί και  να συνοδευτεί με τα μέτρα στήριξης του εμπορίου για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας.»

Η αναστολή λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων είναι μέλημα των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών κι εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Βόλου παλεύουμε για την εύρυθμη εμπορική δραστηριότητα, την πρόληψη και την στήριξη των εμπόρων – συναδέλφων μας αλλά πρωτίστως για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου αποφάσισε και όρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καλούνται λοιπόν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  είναι η Δευτέρα 09 Μαρτίου  ή η Δευτέρα  16 Μαρτίου ή η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων μετακινήσεων η Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Β. θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ  την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:  

 1. Οικονομικός Απολογισμός 2019-Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
 2. Προϋπολογισμός 2020
 3. Διοικητικός Απολογισμός 2019
 4. Διοικητικός Προγραμματισμός 2020
 5. Διάφορα θέματα

Οικονομική Πολιτική & Ιδιωτικό Χρέος

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προσκαλεί όλους τους συναδέλφους εμπόρους κι επαγγελματίες της πόλης μας να παρευρεθούν  στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα « Οικονομική Πολιτική & Ιδιωτικό Χρέος», η οποία θα πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο, 12ης Οκτωβρίου 2019 κι ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου “Park Hotel(Δεληγιώργη 2, Βόλος).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και κάθε επαγγελματία/ επιχειρηματία /ιδιώτη, ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί και να λύσει απορίες που αφορούν την ένταξή του στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, στις διαδικασίες μείωσης ιδιωτικού χρέους, στην προστασία της α’ κατοικίας των υπερχρεωμένων και στη διευθέτηση των κόκκινων δανείων.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Κουρμούσης Φώτης, καθώς θα συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κ. Τριαντόπουλο Χρήστο, ο οποίος με τη σειρά του θα αναφερθεί στα θέματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των ασφαλιστικών ταμείων και εφορίας.

Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική, καθώς θεωρούμε ότι η ορθή ενημέρωση μπορεί να βοηθήσει πολλούς συναδέλφους αλλά και συμπολίτες μας, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι στη δίνη των οφειλών τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.