Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α΄), καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Υλοποιείται δυνάμει του άρθρου 6 το πάγιο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και της  ΕΣΕΕ .

 Άρθρο 6
Εκπτώσεις – Προσφορές – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013

Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), α) τροποποιείται η παρ. 1, με την κατάργηση των προβλέψεων για
ενδιάμεσες εκπτώσεις και τη διάκριση μεταξύ χειμερινών και θερινών εκπτώσεων, β) στην παρ. 2 τροποποιείται η παραπεμπόμενη διάταξη ως προς την έννοια των προσφορών και καταργείται το τρίτο εδάφιο περί των περιορισμών επί του ποσοστού των ειδών ενός καταστήματος που μπορούν να διατίθενται ως προσφορές με μειωμένες τιμές, γ), προστίθεται παρ. 2β, δ) καταργείται η παρ. 3 και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Εκπτώσεις – Προσφορές
(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ.1 άρθρου 2
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
1. Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή
υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:
α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως ορίζονται στην
απόφαση της παρ. 7, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η
νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπο-
ρος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή
νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομό-
τερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην
αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε
ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της
τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση
της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
2β. Η παρ. 2α δεν εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη
φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30)
ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, και ιδίως όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
3. Καταργείται.
4. (Έχει καταργηθεί).
5. (Έχει καταργηθεί).
6. (Έχει καταργηθεί).
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστα-
σία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την
ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρα-
κτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών
του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα επο-
χικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού
των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση
εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.».