Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία
των θέσεων εργασίας για περιοχές που πλήττονται
από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από τη 17η
Ιουλίου 2023 έως και την 31η Αυγούστου 2023

 

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, και πιστοποιούνται ως τέτοιες από την οικεία Περιφέρεια ή άλλη οικεία υπηρεσία με σχετική βεβαίωση και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας αυτής και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, εντός του μήνα αναφοράς.
Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων
1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. . Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ