Κατηγορία 'Ανακοινώσεις'

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την περαίωση φορολογικών χρήσεων.

0
Δόθηκε στην δημοσιότητα, η ΠΟΛ υπ’ αριθμ. 1147/2010 , με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων που αφορούν στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών και παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τους.
Ειδικότερα:
1. Ορίζεται η έννοια και το περιεχόμενο των όρων: Ελεγμένη και ανέλεγκτη υπόθεση, Δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και Παράβαση ΚΒΣ ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο.
2. Στις ρυθμίσεις υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2009.
3. Οι ρυθμίσεις αφορούν, επιπλέον:
Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν δηλώνουν έσοδα.
Νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
4. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:
Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι και τις 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής.
Ανέλεγκτες χρήσεις με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσης.
Υποθέσεις φορολογίας ακίνητης και μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών κ.α.
Οι υποθέσεις των εισηγμένων εταιριών.
Η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίσταται παράβαση του ΚΒΣ, λόγω έκδοσης πλαστού στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσης.
Οι υποθέσεις των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι υποθέσεις επιτηδευματιών – φυσικών προσώπων, που υπόκεινται σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
5. Περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα υπαγωγής στις ρυθμίσεις και παρέχεται σχετικό παράδειγμα.
6. Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τελικού ποσού της περαίωσης.
7. Προβλέπεται ότι η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων (ΦΠΑ, τέλη, εισφορές, κ.λπ.). Ωστόσο, το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει μεταφερθεί σε επόμενη χρήση συνεχίζει, παρά την περαίωση, να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις περιόδους κατά τις οποίες δημιουργήθηκε, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.
8. Προβλέπεται η δυνατότητα περαίωσης για εκκρεμείς αποφάσεις επιβολής προστίμου του ΚΒΣ, μετά από αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος και υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή. H κάθε περίπτωση περαιώνεται ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορά.
9. Περιγράφονται:
Η διαδικασία της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων με την εμπλοκή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
Η καταβολή της προκαταβολής με την αποδοχή του Σημειώματος.
Η διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων.
Τα χρονικά πλαίσια πραγματοποίησης όλων των παραπάνω διαδικασιών.
10. Γνωστοποιείται ο τρόπος καταβολής των υπόλοιπων ποσών φόρων, ανάλογα με το ύψος της αρχικής συνολικής οφειλής. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση 10%.
11. Ελεγμένες, εκκρεμείς υποθέσεις περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και περιορισμό των προστίμων ή και με μείωση του κύριου φόρου. Τα σχετικά ποσοστά μείωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
12. Καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης υποθέσεων που έχουν υπαχθεί σε αυτοέλεγχο. Για τις υποθέσεις αυτές, με την αποδοχή της περαίωσης και την εξόφληση των οφειλών, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών βιβλίων και στοιχείων. Παρέχεται παράδειγμα.
13. Με τις ΠΟΛ.1137/11.10.2010 και ΠΟΛ.1138/11.10.2010, τις οποίες και επισυνάπτουμε, εξειδικεύονται το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης και ο τρόπος, χρόνος και διαδικασία της περαίωσης, αντίστοιχα.
Υπενθυμίζουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία αποδοχής της περαίωσης και καταβολής του 20% της συνολικής οφειλής έχει οριστεί η 18 Νοεμβρίου 2010.
Δόθηκε στην δημοσιότητα, η ΠΟΛ υπ’ αριθμ. 1147/2010 , με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων που αφορούν στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών και παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τους.
Ειδικότερα:
1. Ορίζεται η έννοια και το περιεχόμενο των όρων: Ελεγμένη και ανέλεγκτη υπόθεση, Δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και Παράβαση ΚΒΣ ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο.
2. Στις ρυθμίσεις υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2009.
3. Οι ρυθμίσεις αφορούν, επιπλέον:
Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν δηλώνουν έσοδα.
Νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
4. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:
Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι και τις 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής.
Ανέλεγκτες χρήσεις με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσης.
Υποθέσεις φορολογίας ακίνητης και μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών κ.α.
Οι υποθέσεις των εισηγμένων εταιριών.
Η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίσταται παράβαση του ΚΒΣ, λόγω έκδοσης πλαστού στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσης.
Οι υποθέσεις των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι υποθέσεις επιτηδευματιών – φυσικών προσώπων, που υπόκεινται σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
5. Περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα υπαγωγής στις ρυθμίσεις και παρέχεται σχετικό παράδειγμα.
6. Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τελικού ποσού της περαίωσης.
7. Προβλέπεται ότι η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων (ΦΠΑ, τέλη, εισφορές, κ.λπ.). Ωστόσο, το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει μεταφερθεί σε επόμενη χρήση συνεχίζει, παρά την περαίωση, να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις περιόδους κατά τις οποίες δημιουργήθηκε, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.
8. Προβλέπεται η δυνατότητα περαίωσης για εκκρεμείς αποφάσεις επιβολής προστίμου του ΚΒΣ, μετά από αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος και υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή. H κάθε περίπτωση περαιώνεται ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορά.
9. Περιγράφονται:
Η διαδικασία της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων με την εμπλοκή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
Η καταβολή της προκαταβολής με την αποδοχή του Σημειώματος.
Η διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων.
Τα χρονικά πλαίσια πραγματοποίησης όλων των παραπάνω διαδικασιών.
10. Γνωστοποιείται ο τρόπος καταβολής των υπόλοιπων ποσών φόρων, ανάλογα με το ύψος της αρχικής συνολικής οφειλής. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση 10%.
11. Ελεγμένες, εκκρεμείς υποθέσεις περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και περιορισμό των προστίμων ή και με μείωση του κύριου φόρου. Τα σχετικά ποσοστά μείωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
12. Καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης υποθέσεων που έχουν υπαχθεί σε αυτοέλεγχο. Για τις υποθέσεις αυτές, με την αποδοχή της περαίωσης και την εξόφληση των οφειλών, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών βιβλίων και στοιχείων. Παρέχεται παράδειγμα.
13. Με τις ΠΟΛ.1137/11.10.2010 και ΠΟΛ.1138/11.10.2010, τις οποίες και επισυνάπτουμε, εξειδικεύονται το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης και ο τρόπος, χρόνος και διαδικασία της περαίωσης, αντίστοιχα.
Υπενθυμίζουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία αποδοχής της περαίωσης και καταβολής του 20% της συνολικής οφειλής έχει οριστεί η 18 Νοεμβρίου 2010.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 2010 – 2011

0

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.12.2010

09:00 – 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.12.2010

10:00 – 20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΤΡΙΤΗ 21.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 23.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.12.2010

09:00 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.12.2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.12.2010

ΑΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΤΡΙΤΗ 28.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 30.12.2010

09:00 – 14:00

17:00 – 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.12.2010

09:00 – 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.01.2011

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.01.2011

ΑΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.01.2011

08:30 – 14:30

ΚΛΕΙΣΤΑ

 

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 2010- 2011

0

 

Ισχύει από 1η Νοεμβρίου

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

08:30 – 14:30

 

ΚΛΕΙΣΤΑ

 

ΤΡΙΤΗ

 

08:30 – 14:00

 

17:00 – 21:00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

08:30 – 14:30

 

ΚΛΕΙΣΤΑ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

08:30 – 14:00

 

17:00 – 21:00

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

08:30 – 14:00

 

17:00 – 21:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

08:30 – 14:30

 

ΚΛΕΙΣΤΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΑΡΓΙΑ

Σεμινάρια ΚΑΕΛΕ

0

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Τετάρτη 20/10/2010 δύο Προγράμματα με τίτλο:
 1. «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» και 2.«ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ», από το ΚΑΕΛΕ Βόλου και τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου & Ν. Ιωνίας αντίστοιχα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται άλλα δύο Προγράμματα με τίτλο « ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ».

Στο επόμενο  διάστημα θα υλοποιηθούν τα εξής Προγράμματα:
• « ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ»,εισηγήτρια κ. Μεσολογγίτου Ευαγγελία.

Ενότητες που θα διδαχθούν:
1. Ανακεφαλαίωση των πρώτων μαθημάτων για επανάληψη
2. Εύκολες προτάσεις-Δύσκολες προτάσεις
3. Μικρές παράγραφοι
4. Μεγάλα κείμενα
5. Εξάσκηση στις εκφωνήσεις
6. Τεστ (ακρίβειας, χρόνου, εκφώνησης)

• « ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ»,εισηγητής κ. Δεληκώστας Γεώργιος.

1. Συνειδητοποίηση της πηγής των προβλημάτων-Εισαγωγικές έννοιες
2. Συνήθεια 1: Επιδραστικότητα (Αρχές προσωπικής Θεώρησης)
3. Συνήθεια 2: Ξεκινάω έχοντας το μυαλό μου στο τέρμα (Αρχές προσωπικής ηγεσίας)
4. Συνήθεια 3: Προτεραιότητα  στα βασικά (Αρχές προσωπικής διοίκησης)
5. Επανάληψη των τριών συνηθειών που αφορούν την βελτίωση του εαυτού μας
6. Βιωματικό εργαστήριο των τριών συνηθειών που αφορούν την βελτίωση του εαυτού μας

• « ΝΕΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,εισηγήτρια κ. Ζουμπρή Θωμαΐς.

Ενότητες που θα διδαχθούν:
1. Μειωμένα ωράρια εργασίας
2. Εταιρείες δανεισμού εργαζομένων
3. Συμβάσεις εντολής έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ
4. Τηλεργασία ως μορφή ευέλικτης απασχόλησης
5. Μεταβίβαση,συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
6. Άδεια μητρότητας-Ασφάλιση & μειωμένη απασχόληση

Τα Προγράμματα διεξάγονται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα, ώρες 17:00-21:00,είναι διάρκειας 24 ωρών και στο τέλος  χορηγείται Πιστοποιημένη Βεβαίωση Παρακολούθησης στους εκπαιδευομένους.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του  ΚΑΕΛΕ, Μπόρελ 14 με Ιάσονος, 3ος όροφος, τηλ: 24210 76303,
fax: 24210 76304, e-mail: volos@kaele.gr, κ. Περιστερά Αριέτα.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΚΑΕΛΕ ΒΟΛΟΥ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), διοργανώνει σειρά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων με εισηγητές που εκτός από τα Ακαδημαϊκά τους προσόντα, διαθέτουν και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που ενδιαφέρουν τους εμπόρους.

Τα επιμορφωτικά Προγράμματα γίνονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στην περιοχή μας, είναι διάρκειας 24 ωρών και διεξάγονται κάθε Δευτέρα & Τετάρτη, 17:00-21:00.Στο τέλος κάθε προγράμματος χορηγείται Πιστοποιημένη Βεβαίωση Παρακολούθησης στους εκπαιδευομένους.

Υλοποιούμε Επιμορφωτικά Προγράμματα με τίτλο:
1. «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ», εισηγητρία κ. Ζουμπρή Θωμαϊς

2. «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ», εισηγητής κ. Μίλης Παναγιώτης.

3. «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ», εισηγήτρια κ. Μεσολογγίτου Ευαγγελία.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του  ΚΑΕΛΕ, Μπόρελ 14 με Ιάσονος, 3ος όροφος, τηλ: 24210 76303,
fax: 24210 76304, e-mail: volos@kaele.gr, κ. Περιστερά Αριέτα.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2010 – 9ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

0
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Τα Διοικητικά Συμβούλια

των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ν.Μαγνησίας

και του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και Νέας Ιωνίας,

 σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας

την τελετή εγκαινίων της έκθεσης

 «ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2010 – 9ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

 που θα πραγματοποιηθεί

υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας

 το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 7.00΄ μ.μ.

στο Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Βόλου στο Πεδίο Άρεως.

 Με τιμή

Οι Πρόεδροι

ΓΡΗΓ. ΜΑΝΤΑΣ                   ΕΥΣΤ. ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ             ΑΛΕΞ. ΜΑΓΑΛΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

0

Το υποπρόγραμμα 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεων) του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2010-2011 υλοποιείται από 9 Ιουλίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2011 και πάντως μέχρις εξαντλήσεως των 100.000 δελτίων προς ισάριθμους δικαιούχους, που χορηγούνται από τα κατά τόπους ΚΕΠ.,
Φέτος συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», εξαήμερων διακοπών, 3.490 καταλύματα (ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και campings) σε όλη τη χώρα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
– Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν δικαιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που είναι μόνιμοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ., μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή άτομα που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων STAGE του ΟΑΕΔ και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας.

Δελτίο δικαιούνται οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων εναλλάξ χρόνο παρά χρόνο, εκτός των πολυμελών οικογενειών (με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας) και των ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω που δικαιούνται δελτίο κάθε χρόνο.
 
Λεπτομερέστερα  στοιχεία για τις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι.Α. της υπ. αριθμ. 507457/07.07.2010 Εγκυκλίου μας προς τους δικαιούχους του προγράμματος, που βρίσκεται στο site του ΕΟΤ www.eot.gr.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
– Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου να μην υπερβαίνει: τα 18.000 Ευρώ για μεμονωμένα άτομα, τα 31.000 Ευρώ για οικογένειες και τα 40.000 Ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά. Στον υπολογισμό του ανώτερου εισοδήματος προστίθεται το ποσόν των 1.500 Ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή οικογένεια με τρία παιδιά θα πρέπει να έχει εισόδημα έως το πολύ 44.500 Ευρώ.
– Δεν ισχύει ο περιορισμός για το μέγιστο εισόδημα προκειμένου για πολυμελείς οικογένειες και ΑΜΕΑ.

Λεπτομερέστερα  στοιχεία για τις προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι.Β. της υπ. αριθμ. 507457/07.07.2010 Εγκυκλίου προς τους δικαιούχους του προγράμματος, που βρίσκεται στο site του ΕΟΤ www.eot.gr.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
– Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος  «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ:
• Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2009 που αφορά εισοδήματα του 2008 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2010 που αφορά εισοδήματα του 2009 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2010. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας,
• Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ  από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
• Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων  του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα.

Δεδομένου ότι φέτος δεν τυπώθηκαν κατάλογοι των καταλυμάτων για λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τα συμμετέχοντα καταλύματα από το site του ΕΟΤ www.eot.gr. από τα κατά τόπους ΚΕΠ και από τα Γραφεία του ΕΟΤ.
 
Παράλληλα για ειδικές πληροφορίες ή παράπονα λειτουργούν οι τετραψήφιοι αριθμοί του ΕΟΤ 1571 και 1572.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήματα ή παράπονα στο  e.mail: meletes_ependyseis@eot.gr
Πληροφορίες δίδονται ακόμη από την αρμόδια Διεύθυνση στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 8707706, 8707720 και 8707894.

 

«ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

0

Κατάλογος επιχειρήσεων που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στο πρόγραμμα έκπτωσης ανέργων.

Το «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»  είναι πανελλήνια πρωτοβουλία της Ε.Σ.Ε.Ε. για παροχή έκπτωσης σε περιόδους μη εκπτώσεων σε ανέργους (με την επίδειξη κάρτας ανεργίας).