Απαγόρευση πώλησης διαρκών ειδών στα σούπερ μάρκετ

Δημοσιεύθηκε 10.11.2020 από τη στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Μετά από συλλογικές, διαρκείς, συστηματικές και εντοπισμένες παρεμβάσεις προς την Κυβέρνηση, τόσο από την ΕΣΕΕ όσο και από τους Εμπορικούς Συλλόγους, η προσπάθειά μας απέδωσε καρπούς. 

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, απαγορεύεται  πλέον η πώληση διαρκών προϊόντων από τα καταστήματα τροφίμων που μένουν ανοικτά κατά την διάρκεια του lockdown. 

Αποκαθίσταται κατά τον τρόπο αυτό η ισότητα των όπλων στην αγορά και αποφεύγεται μια σημαντική στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού, καθώς απαγορεύεται πλέον στις επιχειρήσεις τροφίμων να εκμεταλλευτούν προνομιακά την λειτουργία τους για να οικειοποιηθούν προς όφελός τους ένα σημαντικό τμήμα του τζίρου των διαρκών προϊόντων, την στιγμή που οι αντίστοιχες επιχειρήσεις μας παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Σύμφωνα με  το ΦΕΚ 4946/10.11.2020 της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Το σημείο 22 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

22.Καταστήματα τροφίμων
(π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία), φαρμακεία,
συνεργεία αυτοκινήτων
• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ.
επιπλέον
• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου
υφίστανται
• Λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων την Κυριακή 15.11.2020
από 9:00 έως 17:00.
• Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να
πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους
κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.41, β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,
γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.43, δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.51, ε) λιανικό
εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, στ) λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/
ΚΑΔ 47.54, ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων των
ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων
για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), καθώς και του λιανικού
εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ
47.59.58.37)/ΚΑΔ 47.59, η) λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.61, θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65, ι) λιανικό εμπόριο
ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τα καλσόν
(ΚΑΔ 47.71.71.43)/ΚΑΔ 47.71 και ια) λιανικό εμπόριο υποδημάτων
και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.72.

2. Το σημείο 24 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.».
Τεύχος B’ 4946/10.11.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54985
3. Το σημείο 1 και ο τίτλος του σημείου 6 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

1. Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή
εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και
του ν. 4703/2020 (Α’ 131)
 
Διοργάνωση συναθροίσεων ή
εκδηλώσεων από επιχειρήσεις
Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διοργανώνουν ή
φιλοξενούν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) ημερολογιακές ημέρες και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) και αναστολή λειτουργίας για τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες.
Διοργάνωση συναθροίσεων ή
εκδηλώσεων από φυσικά πρόσωπα
Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν ή φιλοξενούν εκδηλώσεις
για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.

6. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–παρευρισκομένων/αποστάσεων, πώλησης προϊόντων, τήρηση των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση.».
5. Η παρούσα ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.

Σχολιάστε αυτήν τη δημοσίευση!

Πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να μπορέσετε να σχολιάσετε.